Den nye ledningsregistreringsforskriften trer i kraft fra 1.7.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en forskrift til Plan- og bygningslovens § 2-3. Den nye forskriften om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon stiller nye krav til den som legger ledninger i grunnen. Kravene omfatter hva som skal registreres og hvordan dette skal utføres. Forskriften stiller blant annet krav om at innmåling av ny infrastruktur i grunnen i all hovedsak skal gjøres på åpen grøft, og vil medføre endringer for både netteiere og entreprenører. Vi i Geomatikk har fulgt arbeidet med den nye forskriften tett, og har allerede fått på plass metoder og løsninger for å utføre datafangst i henhold til de nye kravene.


Hva vil dette bety for de tjenestene vi leverer til deg som utfører arbeider i grunnen

For samordnet gravemelding og kabelpåvising vil de nye kravene medføre følgende endringer:

 • Det er stilt nye krav til hva som skal utleveres av ledningsinformasjon
 • Dersom det er knyttet usikkerhet til kvalitet på ledningsdokumentasjonen, er ledningseier pålagt å utføre påvisning.
 • Det er satt nye frister for utlevering av kart og utførelse av påvisning.
 • Den som utfører arbeider i grunnen en pålagt plikt om tilbakerapportering
 • Det blir fra nyttår endringer i vilkår knyttet til brukerbetaling

For utlevering av kart for planlegging og prosjektering vil det være følgende endringer:

 • Det er stilt nye krav til hva som skal utleveres av ledningsinformasjon
 • Det er satt frister for utlevering av ledningsinformasjon
 • Det blir fra nyttår endringer i vilkår knyttet til brukerbetaling

Det er definert nye krav til dokumentasjon av ledningsnett:

 • Nytt ledningsnett skal i all hovedsak måles inn på åpen grøft
 • Eksisterende ledningsnett som avdekkes/flyttes, skal også dokumenteres på tilsvarende måte
 • Nettet skal dokumenteres i henhold til ny standard for registrering av ledninger.
Bilde med tekst - webinarpromo

Webinar for entreprenører. Vi avholder et eget webinar for netteiere senere på dagen.

Hva kan Geomatikk bidra med?

Geomatikk har inngående kjennskap til kravene i forskriften og vet hva som skal måles inn og hvordan. De nye kravene vil kreve spesialkompetanse både mht. hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Vi holder oss løpende orientert og vil alltid levere i henhold til gjeldende krav.

Geomatikk har utviklet tjenester og løsninger som understøtter hele dokumentasjonsprosessen fra datainnsamling i felt til ferdig oppdatert NIS.

 • Innmåling av nytt ledningsnett på åpen eller lukket grøft
 • Blåsing og innmåling av søketråd
 • Innlegging av innmålt ledningsnett i NIS

Geomatikk har utviklet effektive løsninger for bestilling, oppfølging og levering av oppdrag. Dette betyr at du som kunde slipper å bruke unødige ressurser på dette, men kan motta skreddersydde leveranser fra oss.

Prosessene tilpasses den enkelte kunde, og den enkelte prosess beskrives detaljert i en kundespesifikasjon som inngår som en del av kontrakten.

Hvorfor velge Geomatikk?

Vi har hovedfokus på nettdokumentasjon. Ved å velge oss vil du oppnå følgende fordeler:

 • Geomatikk har en landsdekkende feltorganisasjon på mer enn 100 feltteknikere, noe som betyr at vi har kort reisevei og dermed kan levere til svært gunstige priser innen avtalte frister. Vi har gode løsninger for bestilling, oppfølging, registrering og levering av nettinformasjon.
 • Våre feltteknikere har god kompetanse og moderne utstyr, som vil kunne utføre innmåling på åpen eller lukket grøft med CPOS-nøyaktighet i henhold til dine spesifikasjoner.
 • Vi har et GIS-miljø som har kompetanse på de fleste GIS-verktøy som benyttes i Norge, og vil kunne levere data som kan lastes inn i den enkelte netteiernes nettinformasjonssystem.
 • Vi har inngående kjennskap til kravene i forskriften og hvordan de ulike netteierne vil motta innmålt nettinformasjon.


Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på ledningsmåling!

 

Meld deg også på nyhetsbrev for å motta nyttig informasjon for entreprenører i fremtiden.