Priser og vilkår - Gravemelding

Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Om det skal betales gebyr for kart eller påvisning er opp til ledningseieren.

Om kundeportalen

Priser og vilkår fra 01.juli 2022

I forbindelse med ikraftsettelse av ledningsregistreringsforskriftens § 7 fra 01.07.22, innfører en rekke ledningseiere en ny betalingsmodell som vil kunne medføre gebyr for Bestiller. Dette beskrives lengre ned på denne siden. Hvilke ledningseiere som har innført ny betalingsmodell finner du her:

For øvrige ledningseiere vil tjenestene fortsatt være gratis for Bestiller.

Mulige utfall av en gravehenvendelse

En gravehenvendelse kan ha tre typer utfall

 • Klarsignal - ingen infrastruktur i området. Blir verken utlevert kart eller påvisning.
 • Kart - grave etter utlevert kart over infrastruktur.
 • Påvisning - infrastruktur lokaliseres og markeres i felt.
 • Eller en kombinasjon av disse

Nedenfor beskrives hvilke betingelser som er knyttet til hver av disse aksjonene for de ledningseiere som har innført ny betalingsmodell.

Betalingsmodell for utlevering av kart

Byggherre er avgjørende for om det må betales gebyr for kart. Det er viktig å oppgi hvem som er byggherre for det aktuelle oppdraget, da dette vil avgjøre om tjenesten blir gebyrbelagt.

 • Hvis bestiller graver på vegne av en byggherre som er Grunneier, er tjenesten gratis. 
 • Hvis bestiller selv er Grunneier og ønsker å klarere egen eiendom, er bestiller selv å anse som byggherre, og tjenesten er gratis.

Bestillere som ønsker klarert områder utenfor egen eller byggherres eiendom, vil bli fakturert etter følgende prismodell:

Utlevering av kart for 1 ledningseier

Kr 530,- / Ekskl. mva.

 • For første ledningseier

Utlevering av kart for flere ledningseiere

Kr 160,- / Ekskl. mva.

 • Pr. påfølgende ledningseier

Ledningseier beslutter utlevering av kart i stedet for påvisning

Enkelte ledningseiere har bestemt at det i visse tilfeller er tilstrekkelig å grave etter tilsendt ledningskart. Dersom du som Bestiller ønsker å sikre graveområdet ytterligere, kan du mot et gebyr velge å få utført påvisning til tross for at ledningseier kun utleverer kart.

Bestilles påvisning selv om ledningseier har besluttet at det er tilstrekkelig å grave etter kart, må Bestiller betale gebyr i henhold til prismodell vist under påvisning, uavhengig av tidspunkt for bestilling.

Betalingsmodell for påvisning

Om Bestiller blir ilagt gebyr for påvisning, avhenger av ønsket dato for påvisning. Her har ikke byggherre noen betydning. Bestilles påvisning med mer enn 5 virkedagers frist, vil påvisning være gratis for Bestiller. Dato for bestilling anses som dag 0. Påvisning som bestilles utført innen 5 virkedager, vil bli fakturert Bestiller etter følgende prismodell:

Sone 1 for første ledningseier

Kr 1695,- / Ekskl. mva.

Sone 2 for første ledningseier

Kr 2330,- / Ekskl. mva.

Sone 3 for første ledningseier

Kr 3070,- / Ekskl. mva.

Pr. påfølgende ledningseier

Kr 900,- / Ekskl. mva.

 • Uavhengig av sone

Prisene ovenfor forutsetter at påvisning utføres innenfor normal arbeidstid. Påvisning som utføres utenom normal arbeidstid, faktureres Bestiller i henhold til priser avtalt i hvert enkelt tilfelle, eller ledningseier i henhold til avtale med Geomatikk.

Øvrige gebyrbelagte påvisningstjenester

For følgende tjenester vil bestiller bli belastet et gebyr:

 • Påvisning samme dag (forseringstillegg)
 • Påvisning utenom normal arbeidstid (gjelder ikke akutte hendelser)
 • 2. gangs påvisning dersom det bestilles påvisning på samme område innen gyldighetstiden for påvisningen (1 måned).
 • Påvisning av private ledninger
 • Påvisning av spesifikke punkter som skjøter, rørender, etc. i nettet

Endring og avbestilling av påvisning

Endring

Kr 0,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en gravehenvendelse og endrer denne samme virkedag som bestilling* eller endrer denne tidligere enn 5 virkedager før avtalt leveringsdato.

Endring

Kr 900,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en påvisning som skal leveres innenfor de neste 5 virkedager og endrer denne tidligere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato.

Endring

Påvisningspris** / Ekskl. mva.

 • Har bestilt påvisning og endrer denne senere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato​.

* Registreres henvendelsen på en ikke-virkedag kan den endres innen utløpet av førstkommende virkedag.
** Blir påvisning bestilt på en gebyrfri dag, må man likevel betale full påvisningspris dersom det blir gjort endringer etter klokken 12 dagen før avtalt leveringsdato.

Avbestilling

Kr 0,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en gravehenvendelse og annullerer denne samme virkedag som bestilling*.

Avbestilling

Kr 900,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en påvisning og avbestiller denne tidligere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato.

Avbestilling

Påvisningspris** / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en påvisning og avbestiller denne senere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato.

* Registreres henvendelsen på en ikke-virkedag kan den annulleres innen utløpet av førstkommende virkedag.
** Blir påvisning bestilt på en gebyrfri dag, må man likevel betale full påvisningspris dersom den blir annullert etter klokken 12 dagen før avtalt leveringsdato.

Akutte hendelser

For gravehenvendelser ved akutte vannlekkasjer eller kabelfeil er tjenesten gratis. Geomatikk gjør en vurdering på om henvendelsen tilfredsstiller kriteriene for å behandles som akutt. I tilfeller hvor henvendelsen ikke tilfredsstiller kriteriene, vil Geomatikk kunne pålegge Bestiller å betale for tjenesten.

Med akutt vannlekkasje og kabelfeil menes større vann- og kloakklekkasjer, kritiske feil på infrastruktur eller andre presserende forhold som berører samfunn/økonomi. For informasjon om hva du må gjøre dersom du må grave i forbindelse med vannlekkasje eller kabelbrudd se her.

Digitale merker til maskinstyring

Standard pris for tjenesten er kr 1695 + mva. pr. påvisning (uavhengig av størrelsen på området) og leveres som LandXML-fil. Ta kontakt med Geomatikk dersom du ønsker å få filene konvertert til et annet filformat. Vi konverterer mellom de aller fleste filformater og koordinatsystemer.

Les mer om tjenesten hvor du kan legge inn ledningsdata for maskinstyring rett inn i gravemaskinen din.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Har du spørsmål?

Hvilke priser og vilkår gjelder for bestilling av ledningsmåling?

Bestillingsløsningen for ledningsmåling består av et skjema som fylles ut. Etter at skjema er fylt ut og sendt inn av deg behandles henvendelsen som en prisforespørsel. Vi ser på jobben og vurderer omfanget (størrelse, beliggenhet, antall meter ledninger som skal måles inn). Deretter sender vi deg en tilbakemelding på hva jobben vil koste. Har ditt firma rammeavtale med Geomatikk vil du få tilbakemelding på pris basert på avtalen.

Hvilke priser og vilkår gjelder ved bestilling av offentlige søknader?

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.


For KGrav-planer gjelder følgende satser:

 • For ledningsaktører med full KGravtilgang koster det ingenting å legge inn en plan i KGrav
 • For privatpersoner eller aktører med begrenset tilgang til KGrav koster det 1900,- + mva per plan

Sentralt ledningseierregister

Ledningsdata for planlegging

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no