Priser og vilkår - Gravemelding

En henvendelse om gravemelding/kabelpåvisning registreres i Ledningsportalen. Å opprette en bruker i Ledningsportalen er gratis. Om det skal betales gebyr for kart eller påvisning er opp til ledningseieren.

Om kundeportalen

Priser og vilkår

I forbindelse med ikraftsettelse av ledningsregistreringsforskriftens § 7 fra 01.07.22, innfører en rekke ledningseiere en ny betalingsmodell som vil kunne medføre gebyr for Bestiller. Dette beskrives lengre ned på denne siden. Hvilke ledningseiere som har innført ny betalingsmodell finner du her:

For øvrige ledningseiere vil tjenestene fortsatt være gratis for Bestiller.

Mulige utfall av en gravemelding

Når du registrerer en gravemelding i Ledningsportalen kan denne ha tre typer utfall, eller en kombinasjon av disse:

 • Klarsignal - ingen infrastruktur i området. Blir verken utlevert kart eller påvisning.
 • Kart - grave etter utlevert kart over infrastruktur.
 • Påvisning - infrastruktur lokaliseres og markeres i felt.

Nedenfor beskrives hvilke betingelser som er knyttet til aksjonene kart og påvisning for de ledningseiere som har innført ny betalingsmodell.

Betalingsmodell for utlevering av kart

Byggherre er avgjørende for om det må betales gebyr for kart. Det er viktig å oppgi hvem som er byggherre for det aktuelle oppdraget, da dette vil avgjøre om tjenesten blir gebyrbelagt.

 • Hvis bestiller graver på vegne av en byggherre som er Grunneier, er tjenesten gratis. 
 • Hvis bestiller selv er Grunneier og ønsker å klarere egen eiendom, er bestiller selv å anse som byggherre, og tjenesten er gratis.

Bestillere som ønsker klarert områder utenfor egen eller byggherres eiendom, vil bli fakturert etter følgende prismodell:

Utlevering av kart for 1 ledningseier

Kr 575,- / Ekskl. mva.

 • For første ledningseier

Utlevering av kart for flere ledningseiere

Kr 175,- / Ekskl. mva.

 • Pr. ekstra ledningseier

Gyldighetsperiode for kart

Et utlevert kart er på bakgrunn av retningslinjer fra ledningseier gyldig i 30 dager. Ved behov for forlengelse av arbeidsperiode, kan fornyelse av gravemeldingen bestilles via ordren i GeoGrav-appen eller i Ledningsportalen.

Kabelpåvisning i stedet for kart

Enkelte ledningseiere har bestemt at det i visse tilfeller er tilstrekkelig å grave etter tilsendt ledningskart. Dersom du som Bestiller ønsker å sikre graveområdet ytterligere, kan du mot et gebyr velge å få utført påvisning til tross for at ledningseier kun utleverer kart.

Påvisning i stedet for kart kan bestilles som en tilleggstjeneste når du registrerer en henvendelse i Ledningsportalen. Denne tilleggstjenesten prises i henhold til prismodell vist under påvisning, uavhengig av tidspunkt for bestilling.

Betalingsmodell for påvisning

Om Bestiller blir ilagt gebyr for påvisning, avhenger av ønsket dato for påvisning. Her har ikke byggherre noen betydning. Bestilles påvisning med mer enn 5 virkedagers frist, vil påvisning være gratis for Bestiller. Dato for bestilling anses som dag 0. Påvisning som bestilles utført innen 5 virkedager, vil bli fakturert Bestiller etter følgende prismodell basert på geografiske soner *:

Sone 1 for første ledningseier

Kr 1835,- / Ekskl. mva.

Sone 2 for første ledningseier

Kr 2520,- / Ekskl. mva.

Sone 3 for første ledningseier

Kr 3320,- / Ekskl. mva.

Pr. ekstra ledningseier

Kr 975,- / Ekskl. mva.

 • Uavhengig av sone

Prisene ovenfor forutsetter at påvisning utføres innenfor normal arbeidstid. Påvisning utenom normal arbeidstid kan bestilles som en tilleggstjeneste ved registrering av en henvendelse om Gravemelding/Kabelpåvisning.

Gyldighetsperiode for påvisning

En påvisning er på bakgrunn av retningslinjer fra ledningseier gyldig i 30 dager. Ved behov for forlengelse av arbeidsperiode, kan fornyelse av gravemeldingen bestilles via ordren i GeoGrav-appen eller i Ledningsportalen.

* Geografiske soner for påvisning

Under ser du et sektorkart som viser hvilken sone de enkelte kommunene tilhører. Sonene er differensiert med tre forskjellige farger, du kan også zoome inn og kikke på den kommunen du ønsker. Dersom kartet under ikke vises i din nettleser, kan du klikke her.

Tilleggstjenester

Geomatikk tilbyr valgfrie tilleggstjenester som lar deg ytterligere tilpasse leveransen etter behov og ønske. Under oppgis en rekke gebyrbelagte tilleggstjenester som du kan velge å bestille samtidig som du registrerer en henvendelse om Gravemelding/Kabelpåvisning i Ledningsportalen.

Kabelpåvisning i stedet for kart

Se sonepriser

 • Denne tilleggstjenesten prises i henhold til prismodell for påvisning, her uavhengig av tidspunkt for bestilling.

Digitale merker til maskinstyring

Kr 6,5 per meter / Ekskl. mva.

 • Endelig pris vil være basert på faktisk antall påviste meter og kan først oppgis etter gjennomført påvisning.

Påvisning av andre ledninger

Kr 1800,- / Ekskl. mva

 • Utføres til fastpris kun når Geomatikk allerede er på stedet. Andre tilfeller prises på forespørsel.

Innmåling av ledninger

Prises per forespørsel

 • Pris vil variere ut fra oppdragets omfang og hvilke(-n) ledningseier(-e) det skal måles inn for.

Garantert levering: Dag og tid

Kr 4540,- / 6700,-* / Ekskl. mva

 • Gebyr innenfor normal arbeidstid (kl 07.30-15.30) / Gebyr utenfor normal arbeidstid for inntil 2 timers arbeid, deretter timepris på kr 1620,-

*Gebyr for garantert levering kommer i tillegg til vanlig påvisningspris i henhold til prismodell for påvisning, her uavhengig av tidspunkt for bestilling.

Øvrige gebyrbelagte tilleggstjenester

 

 • Påvisning av spesifikke punkter som skjøter, rørender, etc. i nettet

Endring og avbestilling av påvisning

Endring

Kr 0,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en gravehenvendelse og endrer denne samme virkedag som bestilling* eller endrer denne tidligere enn 5 virkedager før avtalt leveringsdato.

Endring

Kr 975,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en påvisning som skal leveres innenfor de neste 5 virkedager og endrer denne tidligere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato.

Endring

Påvisningspris** / Ekskl. mva.

 • Har bestilt påvisning og endrer denne senere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato​.

* Registreres henvendelsen på en ikke-virkedag kan den endres innen utløpet av førstkommende virkedag.
** Blir påvisning bestilt på en gebyrfri dag, må man likevel betale full påvisningspris dersom det blir gjort endringer etter klokken 12 dagen før avtalt leveringsdato.

Avbestilling

Kr 0,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en gravehenvendelse og annullerer denne samme virkedag som bestilling*.

Avbestilling

Kr 975,- / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en påvisning og avbestiller denne tidligere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato.

Avbestilling

Påvisningspris** / Ekskl. mva.

 • Har bestilt en påvisning og avbestiller denne senere enn kl 12:00 dagen før avtalt leveringsdato.

* Registreres henvendelsen på en ikke-virkedag kan den annulleres innen utløpet av førstkommende virkedag.
** Blir påvisning bestilt på en gebyrfri dag, må man likevel betale full påvisningspris dersom den blir annullert etter klokken 12 dagen før avtalt leveringsdato.

Akutte hendelser

For gravehenvendelser ved akutte vannlekkasjer eller kabelfeil er tjenesten gratis. Geomatikk gjør en vurdering på om henvendelsen tilfredsstiller kriteriene for å behandles som akutt. I tilfeller hvor henvendelsen ikke tilfredsstiller kriteriene, vil Geomatikk kunne pålegge Bestiller å betale for tjenesten.

Med akutt vannlekkasje og kabelfeil menes større vann- og kloakklekkasjer, kritiske feil på infrastruktur eller andre presserende forhold som berører samfunn/økonomi. Klikk her for informasjon om hva du må gjøre dersom du må grave i forbindelse med vannlekkasje eller kabelbrudd.

Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse når du registrerer en henvendelse. Betalingsfrist er 14 dager.

For mer informasjon, kontakt Geomatikk på tlf. 09146 / 915 09146.

Har du spørsmål?

Hvilke priser og vilkår gjelder for bestilling av ledningsmåling?

Bestillingsløsningen for ledningsmåling består av et skjema som fylles ut. Etter at skjema er fylt ut og sendt inn av deg behandles henvendelsen som en prisforespørsel. Vi ser på jobben og vurderer omfanget (størrelse, beliggenhet, antall meter ledninger som skal måles inn). Deretter sender vi deg en tilbakemelding på hva jobben vil koste. Har ditt firma rammeavtale med Geomatikk vil du få tilbakemelding på pris basert på avtalen. For å bestille ledningsmåling logger du inn i Ledningsportalen. Du kan enten bestille som en egen henvendelse, eller som en tilleggstjeneste samtidig som du bestiller Gravemelding/Kabelpåvisning.

Hvilke priser og vilkår gjelder ved bestilling av offentlige søknader?

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.


Finn mer informasjon om priser og vilkår for KGrav-planer her.

 

Hvor lenge er en gravemelding gyldig?

En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført

Dette betyr at et kart eller en påvisning kun er gyldig i 30 dager. Bakgrunnen for dette er blant annet at det kan ha skjedd endringer i netteiers infrastruktur og/eller dokumentasjon i etterkant av at gravemeldingen er registrert. Skal det gjennomføres grunnarbeider etter 30 dager, må derfor gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen. Gyldighetsperioden er satt på bakgrunn av spesifikasjoner fra netteierne som Geomatikk utfører gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten på vegne av. Dersom du har spørsmål til bakgrunnen for gyldighetsperioden, må dette tas opp direkte med den aktuelle netteieren.

Sentralt ledningseierregister

Ledningsdata for planlegging

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no