Gravemelding, gravehenvendelse eller gravetillatelse – hva er forskjellen?

Er gravemelding og gravetillatelse det samme? Og hva med Offentlig søknad eller Ledningsdata for planlegging? Hva er det du egentlig trenger?

Det er ikke uvanlig at det oppstår forvirring rundt forskjellene mellom de ulike begrepene og tjeneste som tilbys i Ledningsportalen. Dette kan skyldes at ulike aktører faktisk kan bruke begrepene på ulike måter, og det kan være vanskelig å vite hva man har behov for når.

De fleste, Ledningsportalen og Geomatikk inkludert, bruker begrepet ‘gravemelding’ for å beskrive den forespørsel som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. Noen ganger brukes derimot det samme begrepet, særlig av kommuner, om den søknaden du sender til kommunen når du trenger tillatelse til å grave i offentlig grunn.

Blir du litt forvirret …? Fortvil ikke, du er ikke alene.

I denne artikkelen vil vi forsøke å veilede deg gjennom hvordan Geomatikk og Ledningsportalen definerer disse begrepene, og hva du har behov for når.

Gravemelding og kabelpåvisning

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. I noen tilfeller kalles dette en gravehenvendelse, eller rett og slett bare en bestilling av kabelpåvisning.  En gravemelding er å anse som en klarering av et arbeidsområde. Den som skal grave eller utføre annet grunnarbeid har en undersøkelsesplikt som betyr at man alltid må sjekke om det ligger ledninger i området i god tid før man setter i gang. Dersom det er ledninger i bakken må man finne ut nøyaktig hvor disse er gravd ned.

Ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen kan du levere gravemelding for alle disse netteierne på ett sted, og få utført kabelpåvisning eller utlevert ledningskart fra Geomatikk. Les mer om Gravemelding her.

NB! En Gravemelding gir deg ikke tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området. Er grunneier en kommune eller annen offentlig myndighet, må det i tillegg sendes inn en offentlig søknad før du setter spaden i jorda. Dette kan du lese mer om under.

Offentlig søknad – grave- og arbeidstillatelse

En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn – en såkalt gravetillatelse, eller grave- og arbeidstillatelse (ulike kommuner bruker ulike begrep her). For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og dersom grunneier er en kommune, må du altså søke til kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Det kan hende at du også må levere søknad til kommunen selv om du bare skal grave på privat tomt, dette avhenger av praksisen i den aktuelle kommunen.

Du bør søke kommunen om gravetillatelse før du sender inn en gravemelding. I Ledningsportalen levert av Geomatikk kan du levere offentlig søknad for 70 norske kommuner. Dersom Geomatikk ikke har avtale med din kommune om offentlige søknader, må du ta direkte kontakt med kommunen for dette formålet. Les mer om offentlige søknader her.

Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging er et tredje begrep og tjeneste du kan bestille i Ledningsportalen. Dette er typisk en tjeneste du benytter før du skal i gang med gravearbeidet, altså i planleggingsfasen. Det er viktig å merke seg at disse dataene ikke kan brukes som underlag for graving eller annet grunnarbeid, og at du alltid må sende inn en Gravemelding før du setter i gang med det planlagte arbeidet.

De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommuner, men også entreprenører. Felles for disse er at de trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende ledningsnett i forbindelse med planlegging og utbygging. I Ledningsportalen kan du som skal planlegge/prosjektere enkelt bestille ledningsdata fra de aller fleste netteiere i Norge – på ett sted.

Dataene leveres i ønsket koordinatsystem og som standard på PDF eller SOSI/GML-format. Du kan også velge andre formater om ønskelig, slik som for eksempel DWG og SHAPE. Utlevering av ledningsdata er som regel en betalingstjeneste. Les mer om Ledningsdata for planlegging her.