Ledningsdata for planlegging – du kan nå skreddersy dine egne PDF’er og bestille terrengmodeller sammen med ledningsdata

Geomatikk har nå kommet med to større oppdateringer tilknyttet tjenesten Ledningsdata for planlegging:

  • Ny selvbetjeningsløsning: Du kan nå selv tilpasse og produsere egne PDF-kart inkludert ledningsdata
  • Levering av terrengmodeller sammen med ledningsdata: Du kan nå bestille en terrengmodell sammen med høyderelaterte ledningsdata (dataene er hentet fra Nasjonal Detaljert Høydemodell / høydedata.no)

 

Ny selvbetjeningsløsning

Vi har utviklet en løsning hvor du som bestiller selv kan generere egne PDF-kart (inkludert ledningsdata) som passer til ditt formål og behov. Det betyr at du blant annet selv kan bestemme målestokk, papirstørrelse, format (landskap / portrett), samt om du vil skru av og på ledningseiere og objekttyper etc. i forbindelse produksjon av PDF som inkluderer ledningsdata. Dette vil helt klart forbedre visualiseringen og forståelsen av ledningsnettet for våre brukere. Videoen nedenfor viser deg hvordan du genererer slike PDF’er selv.

 

 

 

Levering av terrengmodeller sammen med ledningsdata

Vi kan nå levere ledningsdata med z-koordinater integrert i en terrengmodell. Vi henter ut laserdata fra høydedata.no for deg – basert på prosjekteringsområdet du har tegnet i inn forbindelse med bestilling av ledningsdata for planlegging. Med utgangspunkt i laserdataene / punktskyene genererer vi en terrengmodell (basert på TIN). Deretter får ledningsdataene en definert høydeverdi (Z-koordinat) avhengig av hvilket fagområde dataene tilhører. Denne høyden på ledningsdataene som blir definert i forhold til terrenget kalles en offset, og varierer altså om det er snakk om vann og avløp eller elektrisitet. Ved bestilling av en slik terrengmodell vil du få opp en tabell som viser de ulike høydeverdiene vi opererer med. Legg merke til at dette er standardiserte høydeverdier, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Ledningsdataene skal fortsatt kun brukes som en orientering, og kvaliteten på innmålingen (nøyaktigheten) er fortsatt usikker på store deler av infrastrukturen vi har. Det er også viktig å nevne at diameter og volum på objekttyper (slik som rør, skap, kummer etc.) ikke er generert. Disse visualiseres fortsatt som enkle punkter eller linjer.

Terrengmodell samt ledningsdata blir levert på DWG format (hvis ikke annet er avtalt). Se her om hvordan du legger inn en slik bestilling.