Øk kvaliteten på ledningsdokumentasjonen med innmåling

Felttekniker som innmåler ledninger under bakken

Har du som netteier gamle synder fra mange år tilbake, som skyldes manglende prioritering/kapasitet til å følge opp at endringene i nettet blir dokumentert? Kanskje har du hatt gode avtaler med entreprenører, men likevel erfart at dokumentasjonsarbeidet av ulike årsaker ikke blir utført?

Dette fører til at datagrunnlaget forvitrer, noe som igjen fører til merkostnader knyttet til både utbygging og drift av nettet. Manglende oppdatering av dokumentasjon er også en av hovedårsakene til at det oppstår skader på kabelnettet. I tillegg gir dårlig dokumentasjonskvalitet begrenset effekt ved automatisering av prosesser.

Ved å sette bort innmåling av ledningsnettet til oss i Geomatikk, vil du få oppdatert ledningsdokumentasjon og god kvalitet på dine data. Vi utfører innmåling på både åpen og lukket grøft, innmåling av avvik i dokumentasjonen og kontroll av grøfter. Vi kan bistå med alt fra opplytting og innmåling av eksisterende traseer, til dokumentering av nyanlegg. Ved innmåling av ledningsnett tilbyr vi også innlegging av dokumentasjonen direkte inn i ditt nettinformasjonssystem, i henhold til dine krav. Vi kan også levere selve nettinformasjonssystemet.

Få nøyaktige ledningskart med innmåling

I forbindelse med gravearbeid avdekker man av og til ledninger og andre anlegg som det ikke er opplyst om i forbindelse med gravemelding. Med innmåling fra oss i Geomatikk kan vi garantere at du vil få et bedre og oppdatert ledningskart. Ved å dokumentere plasseringen av slike objekt før gravearbeidet avsluttes, vil det lette senere gravearbeid i samme område.

Ved å følge kravene til innmåling og dokumentasjon i ledningsregistreringsforskriften, vil du få god dokumentasjon og nøyaktig stedfestingsdata som vil bidra til:

 • Forenkling av forvaltning/vedlikehold
 • Reduserte kostnader for samfunnet og bedre forsyningssikkerhet fordi det blir færre graveskader
 • Enklere og raskere planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg
 • Reduserte omfang og kostnader ved gravearbeider
 • Styrking av beredskapsmyndighetenes og anleggseiernes evne til å håndtere akutte krise- og beredskapssituasjoner

Rammeavtale på innmåling

Visste du at du som netteier kan inngå en rammeavtale på innmåling med oss i Geomatikk? Flere netteiere benytter seg allerede av en rammeavtale med oss, nettopp fordi de vet at vi leverer i henhold til krav og til avtalt tid og kvalitet. Mange netteiere opererer med forskjellige innmålingsstandarder og koder infrastrukturen sin på ulike måter (med ulike attributter og verdier). Det som skiller oss fra andre ledningsmålere er at vi har god kjennskap til de ulike netteierne, og vi vet ofte hvordan dere som netteiere ønsker dataene deres innmålt. I tillegg har vi god systemkompetanse på nettinformasjonssystemer. Med en rammeavtale på innmåling med oss er du sikker på at innmålingen blir utført i henhold til dine standarder!

Mørenett er en av netteierne som har rammeavtale med oss. Her måler vi ikke inn bare selve avviket, men hele traseen fra nettstasjon til kabelskap, eller fra kabelskap til kabelskap. Dette gjør vi etter ønske fra netteier for å sikre en helhetlig oppdatering av dokumentasjonen.

Da Mørenett har en del kabelskare, har vi etter hvert også benyttet Geomatikk til oppryddingsjobber, for å få lagt kablene i trasé. Vi benytter Ledningsportalen, noe vi synes er en oversiktlig måte å bestille på.

Vi er veldig fornøyde med avtalen vi har med Geomatikk. Det er enkelt å legge inn bestillinger, lett å ha oversikt over hva som er bestilt av jobber og vi opplever alltid en veldig god dialog.

– Ingeborg Aure, NIS-ingeniør i Mørenett.

Netteiere om vår tjeneste Ledningsmåling

Hva er fordelene ved å ha en rammeavtale på innmåling?

En rammeavtale på innmåling med oss vil sikre god og oppdatert dokumentasjon av ledningsnettet, via smidige og forutsigbare leveranser.

Fordeler du som netteier kan nyte godt av ved en rammeavtale på innmåling:

 • Priser avtales på forhånd
 • Leveringstid avtales på forhånd
 • Åpen grøft prioriteres og gjøres raskt
 • Vi kan måle inn avvik når vi likevel er ute på påvisning
 • Bedre kvalitet på eget nett
 • Du får utbedret gamle udokumenterte kabler
 • Mindre skadepotensiale med god dokumentasjon
 • Prekvalifiserte entreprenører kan benytte samme avtale med samme priser og forutsigbarhet
 • Vi bearbeider og leverer innmålingsdataene i henhold til dine krav og spesifikasjoner
 • Vi kan dokumentere innmålingsdataene direkte inn i nettinformasjonssystemet
 • Vi leverer alltid etter krav i forskrift

Klikk her for å få et tilbud på rammeavtale

Vi foretar innmåling i henhold til nye krav

Vi har inngående kjennskap til kravene i ledningsregistreringsforskriften og vet hva som skal måles inn og hvordan. Kravene krever spesialkompetanse både mht. hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Vi holder oss løpende orientert og vil alltid levere i henhold til gjeldende krav.

Vi har utviklet tjenester og løsninger som understøtter hele dokumentasjonsprosessen fra datainnsamling i felt til ferdig oppdatert NIS.

 • Innmåling av nytt ledningsnett på åpen eller lukket grøft
 • Blåsing og innmåling av søketråd
 • Innlegging av innmålt ledningsnett i NIS

Still krav til entreprenørene – la de benytte seg av rammeavtalen

I henhold til forskriften faller opplysningsplikten og ansvaret for dokumentasjonen på deg som netteier. For å etterleve kravene i forskriften, er det spesielt viktig at du som netteier stiller krav om innmåling til graveentreprenører som jobber på ditt nett. Dette vil ha stor betydning for deg ved at du gradvis får utbedret og oppdatert ledningsdokumentasjonen. Dette vil igjen føre til mindre kostnader knyttet til både utbygging og drift av nettet på sikt, samt redusere risikoen for skader på kabelnettet ditt. Med en rammeavtale fra oss kan du etter eget ønske tillate prekvalifiserte entreprenører å benytte seg av den samme avtalen og dermed sikre at innmåling blir gjennomført og i henhold til dine krav – smidig og forutsigbart, både for deg og entreprenør!

Bli med på webinar!

Onsdag 24.mai kl. 09.00-10.00 avholder vi webinar for dere netteiere om stedfesting og innmåling av ledninger i bakken. Bli med på webinar for å høre mer om:

 • Hva vi i Geomatikk kan tilby av innmålingstjenester
 • Rammeavtaler om innmåling med oss i Geomatikk – fordeler med dette
 • Overordnet om krav i forskrift – §§ 4, 5 og 6
 • Erfaringer og utvikling siden ikrafttredelse av forskrift
 • Demo

Klikk her for å melde deg på webinar om stedfesting og innmåling av ledninger

Les mer om ledningsmåling.