Oppsummering av webinar for graveentreprenører 09.06.22

Banner med tekst - oppsummering av webinar - Ledningsregistreingsforskriften

I webinaret for graveentreprenører som ble avholdt på morgenen 09.juni hadde vi hele 1186 påmeldte entreprenører. Tema for webinaret var nye krav og vilkår knyttet til ledningsregistreringsforskriften §§ 6 og 7 og hvilken betydning dette har for de som utfører arbeider i grunnen og som opptrer som Bestiller i Ledningsportalen.

Innledningsvis i webinaret orienterte vår Salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik litt generelt om den nye ledningsregistreringsforskriften, herunder forskriftens formål, definisjoner, virkeområde og paragrafene 4 til 9. Videre henviste Magne både til forskriftens veileder og Statens kartverks standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag (LAGS). Forskriftens §§ 4 og 5 som omhandler dokumentasjon av ledningsanlegg, utlevering av ledningsdata og påvisning trådte i kraft 01.juli i fjor. For mer informasjon om dette kan vi anbefale å ta en kikk på webinaret vi holdt for graveentreprenører i juni i fjor her.

Videre ble det orientert om 33 % reduksjon i skadefrekvens siden 2017, til tross for økt gravevolum. Det blir uten tvil spennende å følge med på skadeutviklingen fremover etter de nye bestemmelsene trer i kraft, og vi håper selvsagt på en positiv trend også i kommende periode, etter 1.juli i år.

Hvordan følger vi i Geomatikk opp reguleringer angående frister og betaling?

Magne forsikret om at vi allerede har innført endringer for å ivareta de nye kravene som trådte i kraft 1.juli i fjor og vil også forholde oss til de nye kravene og vilkårene som ikraftsettes fra 1.juli i år.

For gravemelding og kabelpåvisning understreket Magne at det ikke vil bli noen ytterligere endringer i frister utover det som ble ikraftsatt 01.07.2021. Fristen for å utføre påvisning av ledningsanlegg er på sju virkedager etter forskriftens § 5 – lørdag regnes ikke som virkedag.

På bakgrunn av kommunikasjon med våre kunder (ledningseierne) vil vi fra 01.juli i år forholde oss til forskriftens reguleringer for både frister og betaling. Sammen med våre største ledningseierkunder har vi utarbeidet en ny betalingsmodell overfor bestillerne av tjenesten som er i tråd med den nye forskriften.

For ledningsdokumentasjon har vi forholdt oss til forskrift og standard siden de nye bestemmelsene om dette trådte i kraft i juli i fjor. Vi har sertifiserte feltteknikere som leverer ledningsmåling i henhold til standarden, og vi kan også laste innmålingsdataene inn i ledningseiers nettinformasjonssystem. Mer informasjon om denne tjenesten finner du her.

Hva betyr endringene for bestiller av tjenesten etter 1.juli?

I forbindelse med ikraftsettelse av forskriftens § 7, innfører en rekke ledningseiere nå ny betalingsmodell som vil kunne medføre gebyr for bestiller (for øvrige ledningseiere vil både kart og påvisning være gratis for bestiller). I webinaret orienterte Magne om den nye betalingsmodellen og nye vilkår for endring og avbestilling av påvisning. Alle oppgitte priser nedenfor er eks. MVA.

Ny betalingsmodell for utlevering av kart for graving

Byggherre er avgjørende for om det må betales gebyr. Det er viktig å oppgi hvem som er byggherre for det aktuelle oppdraget, da dette vil avgjøre om tjenesten blir gebyrbelagt.

  • Hvis bestiller graver på vegne av en byggherre som er Grunneier, er tjenesten gratis
  • Hvis bestiller selv er Grunneier og ønsker å klarere egen eiendom, er bestiller selv å anse som byggherre, og tjenesten er gratis

Bestillere som ønsker klarert områder utenfor egen eller byggherres eiendom, vil bli fakturert etter følgende prismodell:

Tabell over prismodell for utlevering av kart for graving

Ledningseier beslutter utlevering av kart i stedet for påvisning

Enkelte ledningseiere har bestemt at det i visse tilfeller er tilstrekkelig å grave etter tilsendt ledningskart. Dersom du som Bestiller ønsker å sikre graveområdet ytterligere, kan du mot et gebyr velge å få utført påvisning til tross for at ledningseier kun utleverer kart.

Bestilles påvisning selv om ledningseier har besluttet at det er tilstrekkelig å grave etter kart, må Bestiller betale gebyr i henhold til prismodell vist under påvisning, uavhengig av tidspunkt for bestilling.

Ny betalingsmodell for påvisning

Bestilles påvisning med mer enn 5 virkedagers frist, vil påvisningen faktureres ledningseier og være gratis for bestiller. Tidspunkt for bestilling er å anse som dag 0.

Påvisning som bestilles utført innen 5 virkedager blir fakturert bestiller. Her differensieres grunnprisen basert på geografiske soner.

Tabell over prismodell for kabelpåvisning

Priser og vilkår på ledningsportalen.no vil bli oppdatert med gjeldende priser fra 1.juli for de ledningseierne som innfører ny betalingsmodell. Her vil du også finne oversikt over soneinndeling og hvilke ledningseiere som har innført ny betalingsmodell.

 

Nye vilkår for endring og avbestilling

Magne orienterte videre om nye vilkår og gebyrer for endring og avbestilling av kabelpåvisning, og understreket viktigheten av god planlegging fra bestiller og god feltutnyttelse hos oss i Geomatikk for å sikre at du som bestiller får levert påvisning til ønsket tidspunkt.

Generelt medfører endringer og avbestilling senere enn kl 12.00 virkedagen før avtalt påvisningsdato, at bestiller må betale for påvisningen. Endring- og avbestillingsgebyr er i tråd med forskriften og skal sikre god planlegging og forutsigbarhet.

Vi har gjort endringer i bestillingsløsningen i Ledningsportalen som gjør det enkelt for bestiller å velge dato for påvisning slik at det ikke medfører kostnad for bestiller, og enkelt for bestiller å planlegge fremdrift i sine prosjekter. Dette ble demonstrert for graveentreprenørene i webinaret.

Tabell over prismodell for endring og avbestilling

Priser og vilkår på ledningsportalen.no vil bli oppdatert med gjeldende priser fra 1.juli

 

Nye vilkår i ledningsportalen.no må godkjennes av bestiller fra 01.juli

Ved pålogging på ledningsportalen.no etter kl 00.00 1.juli vil du som bestiller få opp nye oppdaterte vilkår som gjenspeiler de nye kravene i forskriften. Disse må du godkjenne ved innlogging før du kan registrere en ny henvendelse.

Tilbakerapportering fra GeoGrav-appen

Forskriftens § 6 stiller krav til at du (utbygger) som utfører arbeider i grunnen og avdekker et ledningsanlegg, skal rapportere resultatet av arbeidet tilbake til ledningseieren i henhold til standard utgitt av Statens kartverk. Dersom ledningsanlegget blir flyttet eller endret, skal du som utbygger stedfeste og dokumentere dette etter samme krav som nyanlegg, uavhengig av eksisterende dokumentasjon på anlegget. I slike tilfeller kan du bestille ledningsmåling i Ledningsportalen.

Dersom ledningsanlegget ikke blir flyttet eller endret på en annen måte som har betydning for stedfestingen, skal utbyggeren dokumentere dette. I henhold til veileder til forskriften er georefererte bilder tilstrekkelig dokumentasjon på ikke flyttet/endret kabel for å ivareta tilbakerapporteringskravet. Det er ikke krav om fotoretning på disse bildene.

Vi har nå utviklet en ny versjon av GeoGrav-appen som vil lanseres 01.juli. Her har vi inkludert funksjonalitet som forenkler utbyggers forpliktelser i forhold til tilbakerapportering av ikke flyttet kabel. Via en fotofunksjon i appen kan du enkelt ta georefererte bilder som automatisk knyttes til ordren og som vil bli videreformidlet til aktuelle ledningseiere. Dette ble demonstrert for deltakerne i webinaret. Ved usikkerhet knyttet til eierskapet til avdekket ledningsanlegg, vil Geomatikk kunne foreta en vurdering og videreformidle til mulig ledningseier. Vi kommer til å publisere en instruksjonsvideo for hvordan bruke tilbakerapporteringsfunksjonaliteten i GeoGrav.

GeoGrav-appen er gratis og tilgjengelig både i Google Play og App Store (søkeord ‘GeoGrav’). Du bruker samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen.

Bannerbilde med tekst og Qr-kode for appnedlasting

NB! Det kom opp en del spørsmål om navnet på denne appen i webinaret – GeoGrav og GeoDig er to navn på samme app, og vi forstår at dette kan være forvirrende. Hvis du søker på GeoGrav i App Store for IOS kommer appen navngitt som GeoDig opp. Dette er den samme appen, og det er bare å laste ned!

Frist for tilbakerapportering er etter forskriftens § 6 tjue virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er tildekket. Du som utbygger kan ikke kreve betaling for tilbakerapportering etter § 6, med mindre det inngås avtale om dette. Dersom ledningseier ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår av forskriften, for eksempel på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan du som utbygger kreve betaling for dette.

Godt engasjement og mange ubesvarte spørsmål

Etter Magnes presentasjon hadde vi en åpen sesjon for spørsmål og svar fra deltakerne, hvor det kom inn mange gode spørsmål og innspill som vi forsøkte å svare så godt som mulig på. Det var et enormt antall spørsmål som kom inn underveis i dette webinaret, og vi publiserte og besvarte spørsmålene fortløpende og i den rekkefølgen de kom inn. Vi gjorde ingen seleksjon i spørsmålene som ble besvart, men dessverre lå det fortsatt svært mange spørsmål i kø når vi måtte avslutte webinaret. Vi må derfor beklage at vi ikke rakk å besvare alt innen tiden som var avsatt for webinaret. Dersom du fortsatt har spørsmål du ønsker å få svar på, oppfordrer vi deg til å sende oss disse til magne.kippervik@geomatikk.no

 

Banner med tekst og lenke til opptak av webinar