Hva er en gravemelding?

Gravemelding er til for deg som skal grave og må vite hvor ledninger ligger. I Ledningsportalen kan du registrere én henvendelse og få svar fra 190 ledningseiere på ett sted.

Drone-photo square

En gravemelding er en måte å finne ut nøyaktig hvor kabler og rør er gravd ned innenfor et gitt område

Bakken er full av kabler og rør som gir oss strøm, varme, vann og kommunikasjonsforbindelser. Ledningene gjemmer seg under overflaten, og hvis man ikke vet hvor de ligger er det fort gjort å treffe de med graveskuffen. Skader på infrastrukturen kan få store konsekvenser for samfunnet, og for den som har forårsaket skaden kan det fort bli dyrt. 

For å grave sikkert må du alltid sjekke om det ligger ledninger i området i god tid før du setter i gang, dette er en undersøkelsesplikt du som skal grave har. Dersom det er ledninger i bakken må du finne ut nøyaktig hvor disse er gravd ned. Til dette leverer vi i Geomatikk tjenesten “gravemelding og kabelpåvisning” på vegne av en rekke ledningseiere i Norge. Som innlogget bruker i Ledningsportalen kan du registrere gravemelding og bestille kabelpåvisning for mer enn 190 norske ledningseiere. Den samordnede tjenesten gjør at du kan få svar fra alle lokale ledningseiere på ett sted, uten å registrere mer enn én gravemelding. Våre feltteknikere markerer kablene og påviser for flere ledningseiere samtidig når de er ute på påvisning.

Når du har registrert en gravemelding i Ledningsportalen sendes en forespørsel til de som eier ledningene i området. Ledningseierne vurderer om det er nødvendig å sende ut en felttekniker for å markere kablene,  eller om det finnes ledningskart som er gode nok til å graves etter. Ved registrering av en gravemelding kan du som en tilleggstjeneste også bestille påvisning av andre ledninger - for eksempel private kabler eller ledninger fra ukjente netteiere. 

Ved å spørre før du graver reduserer du risikoen for skader, og bidrar til at befolkningen har trygg tilgang til strøm, vann, og kommunikasjonsforbindelser. Samtidig får du en hyggeligere og mer effektiv arbeidshverdag.

Husk at det er den som utfører arbeidet som skal registrere gravemeldingen.

Hva Geomatikk ser Hva du ser

Gyldighetsperiode for en gravemelding

Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjenester på vegne av netteierne, og tjenestene utføres basert på detaljerte spesifikasjoner fra disse netteierne. 

En av spesifikasjonene gjelder kravet til gyldighetsperiode og fornyelse av en gravemelding. En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført.

Skal det gjennomføres grunnarbeider etter dette, må gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen.

Hva er forskjellen på gravemelding og en offentlig søknad?

De fleste, Ledningsportalen og Geomatikk inkludert, bruker begrepet ‘gravemelding’ for å beskrive den forespørsel som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. Noen ganger brukes det samme begrepet, særlig av kommuner, om den søknaden du sender til kommunen når du trenger tillatelse til å grave i offentlig grunn.

For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen. Dersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Dette gjør du via en offentlig søknad – enten i form av for eksempel en grave- og arbeidstillatelse eller registrering av VA/Sanitærmelding. I Ledningsportalen kan du sende inn offentlig søknad til over 70 kommuner som vi i Geomatikk har avtale med.

Les mer om våre tjenester som omhandler offentlige søknader her.

Har du spørsmål?

Kan jeg grave uten gravemelding?

Du kan ikke grave uten en Gravemelding. Konsekvensene kan bli store dersom du ikke undersøker hvorvidt det ligger kabler i ditt graveområde. Materielle skader og personulykker kan i verste fall oppstå. I tillegg kan kritisk infrastruktur bli påvirket – og blant annet sykehus, skoler, næringsbygg kan få redusert drift. Dette kan også få store økonomiske konsekvenser for deg som eventuelt ikke har undersøkt området for kabler. Men dersom du sender inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen.

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned.  En gravemelding er å anse som en klarering av et arbeidsområde. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen kan du levere gravemelding for alle disse netteierne på ett sted, og få utført kabelpåvisning eller utlevert ledningskart fra Geomatikk.  Les mer om Gravemelding her. En Gravemelding gir deg ikke tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området. Er grunneier en kommune eller annen offentlig myndighet, må det i tillegg sendes inn en offentlig søknad.


En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og dersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Det kan hende at du også må levere søknad til kommunen selv om du bare skal grave på privat tomt, dette avhenger av praksisen i den aktuelle kommunen. Les mer om offentlige søknader her.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Hvilke åpningstider har kundesenteret?

Åpningstid i kundesenteret er som hovedregel hverdager 07:30 – 15:30. I Elvia (tidl. Hafslund Nett) og Elvia (tidl. Eidsiva Nett) sine konsesjonsområder er åpningstiden hverdager 07:00 – 16:00. Vi har også en døgnåpen akutttelefon med en vaktordning som behandler akutte hendelser som vannlekkasjer hele døgnet – alle dager i året. Les mer om ordningen her.

Hvor lenge er en gravemelding gyldig?

En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført

Dette betyr at et kart eller en påvisning kun er gyldig i 30 dager. Bakgrunnen for dette er blant annet at det kan ha skjedd endringer i netteiers infrastruktur og/eller dokumentasjon i etterkant av at gravemeldingen er registrert. Skal det gjennomføres grunnarbeider etter 30 dager, må derfor gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen. Gyldighetsperioden er satt på bakgrunn av spesifikasjoner fra netteierne som Geomatikk utfører gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten på vegne av. Dersom du har spørsmål til bakgrunnen for gyldighetsperioden, må dette tas opp direkte med den aktuelle netteieren.

Priser og vilkår

Sentralt Ledningseierregister

Offentlige søknader

Oversikt over netteiere

Gravemelding / kabelpåvisning

Kart for planlegging / prosjektering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no