Hva er en gravemelding?

Gravemelding er til for deg som skal grave og må vite hvor ledninger ligger. I Ledningsportalen kan du registrere én henvendelse og få svar fra 190 netteiere på ett sted.

Drone-photo square

En gravemelding er en måte å finne ut nøyaktig hvor kabler og rør er gravd ned innenfor et gitt område

Bakken er full av kabler og rør som gir oss strøm, varme, vann og kommunikasjonsforbindelser. Ledningene gjemmer seg under overflaten, og hvis man ikke vet hvor de ligger er det fort gjort å treffe de med graveskuffen. Skader på infrastrukturen kan få store konsekvenser for samfunnet, og for den som har forårsaket skaden kan det fort bli dyrt. 

For å grave sikkert må man derfor sjekke om det ligger ledninger i området i god tid før man setter i gang. Dersom det er kabler i bakken må man finne ut hvor nøyaktig de er gravd ned. Til dette har vi tjenesten “gravemelding og kabelpåvisning”. Som innlogget bruker i Ledningsportalen kan du registrere gravemelding og bestille kabelpåvisning for mer enn 190 netteiere i Norge, og få svar ett sted.

Gravearbeider er nødvendige for at vann, strøm og annen infrastruktur fungerer som den skal. Siden vår infrastruktur kan sammenlignes med samfunnets nervetråder stilles det en del krav til den som skal grave i bakken.

Når du har registrert en gravemelding i Kundeportalen sendes en forespørsel til de som eier ledningene i området. Ledningseierne vurderer om det er nødvendig å sende ut en felttekniker for å markere kablene,  eller om det finnes ledningskart som er gode nok til å graves etter.

Ved å spørre før du graver reduserer du risikoen for skader, og bidrar til at befolkningen har trygg tilgang til strøm, vann, og kommunikasjonsforbindelser. Samtidig får du en hyggeligere og mer effektiv arbeidshverdag.

I Kundeportalen kan du registrere gravemelding og bestille kabelpåvisning for de netteierne vi har avtale med. Den samordnede tjenesten gjør at du kan få svar fra alle lokale netteiere på ett sted, uten å registrere mer enn én gravemelding. Våre teknikere markerer kablene og påviser for flere netteiere når de er ute på påvisning.

Husk at det er den som utfører arbeidet som skal registrere søknaden.

Hva Geomatikk ser Hva du ser

Hva er forskjellen på gravemelding og en offentlig søknad?

De fleste, Ledningsportalen og Geomatikk inkludert, bruker begrepet ‘gravemelding’ for å beskrive den forespørsel som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. Noen ganger brukes det samme begrepet, særlig av kommuner, om den søknaden du sender til kommunen når du trenger tillatelse til å grave i offentlig grunn.

For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen. Dersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Dette gjør du via en offentlig søknad – enten i form av for eksempel en grave- og arbeidstillatelse eller registrering av VA/Sanitærmelding for over 60 kommuner vi har avtale med.

Les mer om våre tjenester som omhandler offentlige søknader her.

Har du spørsmål?

Kan jeg grave uten gravemelding?

Du kan ikke grave uten en Gravemelding. Konsekvensene kan bli store dersom du ikke undersøker hvorvidt det ligger kabler i ditt graveområde. Materielle skader og personulykker kan i verste fall oppstå. I tillegg kan kritisk infrastruktur bli påvirket – og blant annet sykehus, skoler, næringsbygg kan få redusert drift. Dette kan også få store økonomiske konsekvenser for deg som eventuelt ikke har undersøkt området for kabler. Men dersom du sender inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen.

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. I tilknytning til denne forespørselen kan man få utført en kabelpåvisning av Geomatikk. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. En Gravemelding gir deg som graver ingen tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området . I Ledningsportalen kan du søke om Gravemelding for over 190 netteiere i hele landet. Les mer om Gravemelding her.


En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og ettersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Les mer om offentlige søknader her.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Hvilke åpningstider har kundesenteret?

Åpningstid i kundesenteret er som hovedregel hverdager 07:30 – 15:30. I Elvia (tidl. Hafslund Nett) og Elvia (tidl. Eidsiva Nett) sine konsesjonsområder er åpningstiden hverdager 07:00 – 16:00. Vi har også en døgnåpen akutttelefon med en vaktordning som behandler akutte hendelser som vannlekkasjer hele døgnet – alle dager i året. Les mer om ordningen her.

Priser og vilkår

Sentralt Ledningseierregister

Offentlige søknader

Oversikt over netteiere

Gravemelding / kabelpåvisning

Kart for planlegging / prosjektering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no