GEOMATIKK VANT STRATEGISK VIKTIG KONTRAKT

https://ledningsportalen.no/nyhet/geomatikk-vant-strategisk-viktig-kontrakt/

Geomatikk AS har vunnet kontrakt om levering av ny IT-løsning for gravekoordinering og søknadsbehandling – SØKSYS – til Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Bymiljøetaten i Oslo kommune benytter i dag KGrav fra Geomatikk AS for gravekoordinering og ISY-CASE fra NOIS AS for søknadsbehandling, men har lenge sett behovet for å etablere en helhetlig og moderne løsning som skal støtte hele verdikjeden knyttet til planlegging, koordinering, gjennomføring og ferdigmelding av gravearbeider som berører både ledningsdata og gategrunn.

Formålet med anskaffelsen er å få et nytt, intuitivt, fleksibelt, moderne og effektivt søke- og saksbehandlingssystem med lav brukerterskel for å kunne saksbehandle søknader om gravearbeider etter veglovens §§ 32,57 og gi arbeidstillatelser etter vegtrafikkloven §7, med tilhørende forskrifter.

SØKSYS skal være et søke- og informasjonssystem for arbeid på/langs offentlig vei som skal sørge for bedre oppfølging og informasjonsdeling av pågående- og fremtidige planer og tiltak i forbindelse med søknadsprosessen.

Geomatikk AS skal levere en kompleks, fleksibel og moderne løsning tett integrert med andre kjernesystemer i Bymiljøetaten. Løsningen skal være klar til bruk i august 2022.

 Det er ekstra gledelig for oss å vinne denne konkurransen, og det befester vår solide markedsandel i dette markedet, sier salg- og markedsdirektør Magne Kippervik. Vi er svært opptatt av at dette skal bli en løsning som også skal benyttes av våre øvrige kunder, og ønsker å involvere dem i utvikling av løsningen. Planen er at løsningen skal erstatte dagens KGrav og GeoSak, og vil bli rullet ut til eksisterende kunder ved årsskiftet 2022/2023.

Geomatikk har lenge hatt en solid posisjon som leverandør av IT-løsninger for å støtte grave- og gategrunnsarbeider, i det kommunale markedet. Vi har i dag 20 kommuner som benytter vår løsning, KGrav, for gravekoordinering, og 67 kommuner som benytter vår løsning, GeoSak, til søknadsbehandling. Årlig blir mer enn 4000 planer koordinert gjennom KGrav-løsningen og mer enn 20.000 søknader saksbehandles gjennom GeoSak.

Geomatikk AS har god erfaring med samarbeid med Oslo kommune, og ser fram til det videre samarbeidet med å utvikle SØKSYS.

– Oslo kommune ved Bymiljøetaten er glad for å få på plass et nytt moderne, intuitivt og fleksibelt søke- og saksbehandlingssystem som skal bedre koordinering av gravearbeider på kommunale veier. God koordinering gjør det lettere å sikre framkommelighet for alle trafikanter og vil gi en bedre oversikt over hvordan vi kan koordinere arbeid knyttet til viktig infrastruktur som vann, strøm og fiber under bakken. Det nye systemet vil gi lettere saksbehandling for både søkere og saksbehandlere noe som letter arbeidsbyrden for begge parter. Systemet som skal etableres sammen med Geomatikk er skreddersydd for bruk til planlegging, gjennomføring og oppfølging av graveprosjekter, sier prosjektleder Theresa Fett i Bymiljøetaten i Oslo kommune.