Hva betyr ledningsregistreringsforskriften §§ 6 og 7 for deg?

Bilde av anleggsplass - åpen grøft og gravemaskin

01.juli i fjor trådte den nye ledningsregistreringsforskriften til Plan- og bygningsloven §2-3 i kraft. Plan- og bygningsloven § 2-3 krever at ledningseier skal dokumentere opplysninger om plassering av og egenskaper ved infrastrukturen, slik at den kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte. Videre skal ledningseier på forespørsel utlevere disse opplysningene til den som har et saklig behov for opplysningene.

Den nye Ledningsregistreringsforskriften gir utfyllende bestemmelser om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon.

I tillegg er det satt nye frister for utlevering av kart og utførelse av påvisning, utbygger pålegges en ny plikt om tilbakerapportering og det er fastsatt nye vilkår for betaling av tjenestene. Dette får betydning både for deg som ledningseier, graveentreprenør og rådgivende ingeniør/planlegger. Disse kravene reguleres i forskriftens §§ 6 og 7, og trer i kraft fra 01.juli 2022.

 

Hva betyr dette for deg som ledningseier?

Tilbakerapporteringsplikt

I henhold til forskriftens § 6 vil utbygger nå bli pålagt en tilbakerapporteringsplikt når han utfører sine arbeider. Dette betyr at dersom utbygger avdekker ledningsanlegg under graving, har han en plikt til å tilbakerapportere resultatet av dette til den aktuelle ledningseier. Denne plikten gjelder selv om anlegget som avdekkes ikke blir flyttet. Dersom anlegget flyttes eller endres, skal utbyggeren stedfeste og rapportere dette til ledningseier i henhold til dokumentasjonskravene i forskriften med tilhørende standard. Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen for å ivareta tilbakerapporteringskravet som pålegges utbygger, og vil bistå med å få videreformidlet dette til deg som ledningseier, slik at du kan oppdatere din ledningsdokumentasjon. Dette vil vi orientere om i et eget webinar for ledningseiere, den 8. juni.

Nye frister og ny betalingsmodell

Den nye forskriftens §7 stiller nye krav i forhold til hvem som skal betale for tjenesten.

Ved utlevering av kart for graving eller for planlegging og prosjektering, skal grunneier få utlevert data for sin eiendom kostnadsfritt. Dersom utbygger/bestiller ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må utbygger/bestiller som tidligere betale for kartene.

Den nye forskriften sier at påvisning må leveres i løpet av 7 virkedager. Lørdag regnes ifølge forskriften ikke som virkedag. I utgangspunktet skal også påvisning være gratis for bestiller. Dersom partene avtaler andre frister, står partene fritt til å avtale betaling for tjenesten. En rekke ledningseiere har nå bestemt at dersom utbygger/bestiller ønsker utført påvisning raskere enn 5 virkedager, så skal utbygger/bestiller betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier betale for tjenesten.


Hva betyr dette for deg som utbygger/graveentreprenør?

Tilbakerapporteringsplikt

I henhold til forskriftens § 6 vil du som utbygger fra 01.07.2022 bli pålagt en tilbakerapporteringsplikt til ledningseier, uavhengig av om arbeidet gjelder etablering av nytt ledningsanlegg eller vedlikehold, feilsøking, reparasjon eller lignende arbeid nær ledningsanlegg. Også om arbeidene gjelder helt andre formål. Dette betyr at utbygger i tillegg til å registrere ny infrastruktur som legges i grunnen, også må registrere det som avdekkes i forhold til eksisterende nedgravd infrastruktur. Slik registrering skal skje selv om eksisterende infrastruktur ikke flyttes eller endres, eller det ikke er avvik fra dagens dokumentasjon. Dette for å ajourholde dagens dokumentasjon. Rapporteringsplikten gjelder også nett som ikke lengre er i bruk. Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som forenkler tilbakerapporteringsarbeidet. Dette vil vi orientere om i et eget webinar for graveentreprenører, den 9. juni.

Nye frister og ny betalingsmodell

I forskriften er det satt frister for utlevering av ledningsinformasjon. Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager og påvisning skal skje innen 7 virkedager. Lørdag regnes ifølge forskriften ikke som virkedag

Forskriftens §7 gir også nye vilkår for betaling for tjenestene. I utgangspunktet skal kart være gratis for grunneier og påvisning gratis for utbygger/bestiller, men dersom tjenesten leveres raskere enn de gitte fristene, står partene fritt til å avtale et gebyr for utførelse av tjenestene. Det innføres derfor nå en ny betalingsmodell.

Ved utlevering av kart har grunneier krav på å få utlevert kartdata for sin eiendom gratis. Om du ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må du som tidligere betale for kartene. Ønsker du kartet utlevert innen 24 timer, kan du nå bestille dette mot et hastegebyr. For påvisning har en rekke ledningseiere nå bestemt at dersom påvisning skal utføres raskere enn 5 virkedager, så må utbygger/bestiller betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier levere tjenesten uten at utbygger/bestiller må betale. Ved bestilling i Ledningsportalen vil det klart fremgå om ønsket påvisningsdato medfører betaling for deg eller ikke.

 

Hva betyr dette for deg som rådgivende ingeniør/planlegger?

Nye frister og ny betalingsmodell

I tillegg til nye krav om hva som skal utleveres av ledningsinformasjon, er det i forskriften satt frister for utlevering av ledningsinformasjon. Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager.

Betalingsmodell grunneier: Er du grunneier for hele området det etterspørres kart for, har du krav på å få utlevert ledningsdata for din eiendom gratis, men dersom du ønsker å få levert ut kartdata raskere enn 24 timer, må du nå betale et hastegebyr for dette.

Betalingsmodell ikke grunneier: Dersom du ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må du som tidligere betale for å få utlevert kart. Ønsker du kartdata raskere enn 24 timer, må du i tillegg betale et hastegebyr.

 

Bli med på webinar og lær mer!

Vi i Geomatikk avholder tre ulike webinarer i juni. Her vil vi gå nærmere inn på hva de nye reglene i §§ 6 og 7 vil bety i praksis for de ulike aktørene fra 1.juli 2022, og hvordan vi har tilpasset våre tjenester for å hjelpe deg å imøtekomme de nye kravene.

Bannerbilde - agendatekst for tre webinarer

Er du ledningseier? Meld deg på her

Er du graveentreprenør? Meld deg på her

Er du rådgivende ingeniør/planlegger? Meld deg på her


Besøk informasjonssiden vår for mer detaljer

Vi har lansert en egen informasjonsside på våre nettsider hvor vi forsøker å samle mest mulig relevant og forståelig informasjon for de ulike aktørene – sjekk den ut og gi oss gjerne innspill om du savner noe! Klikk på bildet for å besøke nettsiden.

Laptop med skjermbilde av nettside


Kilder
https://www.regjeringen.no/contentassets/18751f81c2a749e7b276fd856dc6a68a/veiledning-ledningsregistreringsforskriften.pdf