Ny ledningsregistreringsforskrift §§ 6 og 7

Vi i Geomatikk har fulgt arbeidet med den nye ledningsregistreringsforskriften tett, og har løpende tilpasset våre tjenester og løsninger, slik at vi ivaretar og understøtter de nye kravene som de ulike aktørene blir pålagt. Er du klar til 01.07.2022, og vet du hva de nye kravene vil bety for deg?

IMG_0510

Den nye ledningsregistreringsforskriften som trådte i kraft 01.07.2021 stiller krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon.

I tillegg er det satt nye frister for utlevering av kart og utførelse av påvisning, utbygger pålegges en ny plikt om tilbakerapportering og det er fastsatt nye vilkår for betaling av tjenestene. Dette får betydning både for deg som ledningseier, graveentreprenør og rådgivende ingeniør/planlegger. Disse reglene trer i kraft fra 01.juli 2022.

På denne siden forsøker vi å gjøre rede for hva dette betyr i praksis for deg.

 • Asset 6

  Hva vil dette bety for deg som ledningseier?

 • Asset 2

  Hva vil dette bety for deg som graveentreprenør?

 • Asset 4

  Hva vil dette bety for deg som rådgivende ingeniør?

Webinar

I juni avholder vi tre webinarer, ett for ledningseiere, ett for graveentreprenører og ett for rådgivende ingeniører/planleggere. Her vil vi gå nærmere inn på hva de nye reglene vil bety for de ulike aktørene fra 1.juli 2022, og hvordan vi har tilpasset våre tjenester for å hjelpe deg å imøtekomme disse kravene. I påmeldingsskjemaene vil det være anledning til å sende inn spørsmål til webinarholderne i forkant av webinarene. Vi vil legge ut opptak av webinarene for de som ikke har mulighet til å delta.

08.06.2022 kl 14.00-15.30: Ledningseiere

Agenda:

 • Nye krav til frister for levering av tjenestene
 • Nye krav knyttet til betaling
 • Nye krav til tilbakerapportering som pålegges den som utfører gravearbeider
 • Informasjon om de endringer som vi har implementert i Ledningsportalen og GeoGrav-appen for å ivareta de nye kravene
 • Åpen post med anledning til å stille spørsmål

09.06.2022 kl 07.30-09.00: Graveentreprenører

Agenda:

 • Nye krav til frister for levering av tjenestene
 • Nye krav knyttet til betaling
 • Nye krav til tilbakerapportering som pålegges den som utfører gravearbeider
 • Informasjon om de endringer som vi har implementert i Ledningsportalen og GeoGrav-appen for å ivareta de nye kravene
 • Åpen post med anledning til å stille spørsmål

09.06.2022 kl 14.00-14.30: Rådgivende ingeniører/planleggere

Agenda:

 • Nye krav til frister for levering av tjenestene
 • Nye krav knyttet til betaling
 • Informasjon om de endringer som vi har implementert i Ledningsportalen for å ivareta de nye kravene
 • Åpen post med anledning til å stille spørsmål

Hva vil ny forskrift §§ 6 og 7 bety for deg som ledningseier?

Tilbakerapporteringsplikt

I henhold til forskriftens § 6 vil utbygger nå bli pålagt en tilbakerapporteringsplikt når han utfører sine arbeider. Dette betyr at dersom utbygger avdekker ledningsanlegg under graving, har han en plikt til å tilbakerapportere resultatet av dette til den aktuelle ledningseier. Denne plikten gjelder selv om anlegget som avdekkes ikke blir flyttet. Dersom anlegget flyttes, skal utbyggeren stedfeste og rapportere dette til deg som ledningseier i henhold til dokumentasjonskravene i forskriften med tilhørende standard. Kravet gjelder ikke dersom du som ledningseier påtar deg å dokumentere anlegget i samsvar med kravene i § 4 Ledningseierens plikt til å dokumentere egne ledningsanlegg. Dokumentasjonen skal forvaltes på en slik måte at de kan utveksles uten tap av grunnleggende geografisk informasjon om objektenes beliggenhet. Å utlevere stedfestede data til de som har krav på slike opplysninger er det du som ledningseier som har ansvaret for.

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen for å ivareta tilbakerapporteringskravet som pålegges utbygger, og vil bistå med å få videreformidlet dette til ledningseier, slik at du som ledningseier kan oppdatere din ledningsdokumentasjon.

Fristen for tilbakerapportering er 20 virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er dekket til. Slik tilbakerapportering skal skje uten krav om betaling. Dersom du som ledningseier ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår i forskriften, som for eksempel er basert på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan utbyggeren kreve vederlag for dette.

Nye frister og ny betalingsmodell

Den nye forskriftens § 7 stiller nye krav i forhold til hvem som skal betale for tjenesten.   

Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager. Ved utlevering av kart for graving eller for planlegging og prosjektering, skal grunneier få utlevert data for sin eiendom kostnadsfritt. Dersom utbygger ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må utbygger som tidligere betale for kartene.

Den nye forskriften sier at påvisning må leveres i løpet av 7 virkedager. Lørdag regnes ifølge forskriften ikke som virkedag. Dersom partene avtaler andre frister, står partene fritt til å avtale betaling for tjenesten. En rekke ledningseiere har nå bestemt at dersom utbygger ønsker utført påvisning raskere enn 5 virkedager, så skal utbygger betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier betale for tjenesten. 

Ved påvisning kan det i tillegg kreves at bestiller betaler for tjenesten når:

 • Påvisningen skjer utenfor normal arbeidstid
 • Det gjelder gjentatt påvisning av samme ledningsanlegg innenfor fastsatt gyldighetsperiode for påvisning
 • Avbestilling skjer for sent
 • Gjennomføringen av påvisningen er blitt unødig tidkrevende eller forsinket på grunn av andre forhold som skyldes utbyggeren

Definisjoner

Utbygger er den som planlegger eller skal utføre arbeider i nærheten av et ledningsanlegg. En graveentreprenør er å anse som en utbygger.

Bestiller er betegnelse på den som foretar bestilling av en tjeneste i Ledningsportalen.

Hva vil ny forskrift §§ 6 og 7 bety for deg som utbygger / graveentreprenør?

Tilbakerapporteringsplikt

I henhold til forskriftens § 6 vil du som utbygger fra 01.07.2022 bli pålagt en tilbakerapporteringsplikt til ledningseier, uavhengig av om arbeidet gjelder etablering av nytt ledningsanlegg eller vedlikehold, feilsøking, reparasjon eller lignende arbeid nær ledningsanlegg. Også om arbeidene gjelder helt andre formål. Dette betyr at du som utbygger i tillegg til å registrere ny infrastruktur som legges i grunnen, også må registrere det som avdekkes i forhold til eksisterende nedgravd infrastruktur. Slik registrering skal skje selv om eksisterende infrastruktur ikke flyttes, eller det ikke er avvik fra dagens dokumentasjon. Dette for å ajourholde dagens dokumentasjon. Denne rapporteringsplikten gjelder også nett som ikke lengre er i bruk. Ved tilbakerapportering skal resultatene rapporteres til ledningseier i henhold til standard, klikk her for å lese mer.

Tilbakerapporteringsplikten gjelder kun offentlige ledningsanlegg, og det er dermed ikke plikt tilknyttet ledningsnett utenfor offentlig veggrunn. Om flere forskjellige ledningsanlegg blir berørt av arbeidene som blir utført, skal det gis tilbakerapportering til hver enkelt ledningseier. Dersom du ikke vet hvilken ledningseier kablene tilhører, skal du tilbakerapportere til oss i Geomatikk slik at vi kan oppdatere ledningseierne.

Fristen for tilbakerapportering er 20 virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er dekket til. Tilbakerapportering innenfor fristen skal skje uten krav om betaling. Men dersom ledningseier ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår i forskriften, som for eksempel er basert på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan du kreve vederlag for dette.

Nye frister og ny betalingsmodell

I forskriften er det satt frister for utlevering av ledningsinformasjon.

Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager og påvisning skal skje innen 7 virkedager. Lørdag regnes ifølge forskriften ikke som virkedag. Forskriftens § 7 gir også nye vilkår for betaling for tjenestene. Utgangspunktet er at påvisning skal være gratis for utbygger og at kartdata skal være gratis for grunneier. Forskriften sier imidlertid at dersom en tjeneste leveres raskere enn de gitte fristene, står partene fritt til å avtale et gebyr for utførelse av tjenestene. Det innføres derfor nå en ny betalingsmodell.

Ved utlevering av kart vil grunneier ha krav på å få utlevert kartdata for sin eiendom gratis. Dersom utbygger/bestiller ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må utbygger/bestiller betale for kartene.

For påvisning har en rekke ledningseiere nå bestemt at dersom utbygger/bestiller ønsker påvisning raskere enn 5 virkedager, så må utbygger/bestiller betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier betale for tjenesten. Ved bestilling i Ledningsportalen vil det klart fremgå om ønsket påvisningsdato medfører betaling for deg eller ikke.

Vi tilbyr funksjonalitet for enklere tilbakerapportering

Vi i Geomatikk ønsker å forenkle denne oppgaven for deg som graveentreprenør, og har dermed tilpasset tjenestene våre til de nye kravene. Ny versjon av GeoGrav-appen tilbyr funksjonalitet som ivaretar dine krav til tilbakerapportering. Appen vil bidra til å forenkle prosessen ved graving nær kritisk infrastruktur. Ny funksjonalitet for bildetaking kan brukes til tilbakerapportering til ledningseier og som vedlegg til Ferdigmelding til kommunen.

Hva vil ny forskrift §§ 6 og 7 bety for deg som rådgivende ingeniør/planlegger?

Nye frister og ny betalingsmodell

I tillegg til nye krav om hva som skal utleveres av ledningsinformasjon, er det fra 01.juli i år satt frister for utlevering av ledningsinformasjon. Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager.

Betalingsmodell grunneier: Er du grunneier for hele området det etterspørres kart for, har du krav på å få utlevert ledningsdata for din eiendom gratis, men dersom du ønsker å få levert ut kartdata raskere enn 24 timer, må du nå betale et hastegebyr for dette. Dette vil klart fremgå ved bestilling i Ledningsportalen.

Betalingsmodell ikke grunneier: Dersom du ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må du som tidligere betale for å få utlevert kart. Ønsker du kartdata raskere enn 24 timer, må du i tillegg betale et hastegebyr. Dette vil klart fremgå ved bestilling i Ledningsportalen.

Illustrasjon av kundeportalen for å bestille påvisning

Bestilling i Ledningsportalen

Dette er en illustrasjon av hvordan bestilling av påvisning vil kunne se ut i den nye bestillingsportalen. Ved bestilling av påvisning velger du som graveentreprenør ønsket dato. De grønne feltene viser gratis påvisning, rød viser prioritert påvisning og de grå feltene kan ikke velges. Velger du prioritert påvisning innen 5 virkedager, har en rekke ledningseiere bestemt at du må betale for tjenesten.

Har du spørsmål?

Når må jeg betale for å få utført kabelpåvisning?

En rekke ledningseiere har bestemt at utbygger må betale for kabelpåvisning dersom han ønsker dette utført raskere enn 5 virkedager. Det vil klart fremgå i Ledningsportalen om ønsket dato for påvisning medfører betaling eller ikke. I tillegg vil noen ledningseiere i større grad enn tidligere sende ut kart isteden for å foreta påvisning. Dersom du som utbygger/graveentreprenør likevel ønsker at det skal foretas påvisning, må du betale for tjenesten.

Må jeg betale for å få utlevert ledningsdata for planlegging?

Dersom du er grunneier for hele området det etterspørres kart for, har du krav på å få utlevert ledningsdata for din egen eiendom gratis. Ønsker du imidlertid kartet utlevert innen 24 timer, må du betale et hastegebyr for dette.

Hvis du ikke er grunneier for hele området, må du som tidligere betale for å få utlevert ledningsdata. Ønsker du kartet utlevert raskere enn 24 timer, må du i tillegg betale et hastegebyr for dette.

Hvordan skal jeg som utbygger oppfylle kravet til tilbakerapportering?

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som gjør at du enkelt kan rapportere tilbake avdekkede ledningsnett som ikke flyttes, samt dokumentasjon av ledningsnett som er flyttet til ledningseier. Dette gjøres ved hjelp av georefererte bilder som tas og sendes direkte fra appen.

Hvordan vil jeg som ledningseier motta tilbakerapportering fra utbygger?

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som gjør det enkelt å tilbakerapportere til ledningseier både ikke flyttet anlegg og dokumentasjon av flyttet infrastruktur. Geomatikk vil videreformidle dette til de kundene vi utfører tjenesten for.

Instruksjonsvideoer kommer

Artikler om ledningsregistreringforskriften

Felttekniker med antenne i åpen grøft - ledningsmåling. Logo Agder Energi

Agder Energi Nett ruster seg for den nye ledningsregistreringsforskriften

1 juli 2021

Den nye ledningsregistreringsforskriften som trer i kraft fra 01.juli i år, stiller nye krav til netteiere. Vi har tatt en…

Les mer

Den nye ledningsregistreringsforskriften trer i kraft fra 1.7.2021

28 mai 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en forskrift til Plan- og bygningslovens § 2-3. Den nye forskriften om innmåling, dokumentasjon og…

Les mer

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no