Jeg jobber med graving/grunnarbeid

På denne siden finner du informasjon og nyheter for deg som jobber med graving eller annet grunnarbeid.

Velg det alternativet nedenfor som beskriver deg best for å komme i gang.

Geomatikk-ledningsanvisning-2

Jeg trenger kart eller påvisning av kabler i mitt graveområde

Unngå unødvendige graveskader ved å spørre lokale netteiere om hvor kabler og rør er gravd ned før du begynner å grave eller utføre annet grunnarbeid - send inn en gravemelding.

Jeg ønsker å bestille digital påvisning til maskinstyring

Få merkene fra påvisningen rett inn i maskinstyringssystemet i gravemaskinen din. Les mer om tjenesten her.

Jeg ønsker en oversikt over mine gravehenvendelser ute i felt

GeoGrav - vår mobilapp gir deg enkel tilgang, oversikt og informasjon om gravearbeidene dine ute på grøfta.

Jeg skal søke om tillatelse fra kommunen

Arbeider som er i berøring med offentlig grunn, og/eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, krever tillatelse fra kommunen. Det samme gjelder dersom du skal gjøre arbeider på offentlige vann- og avløpsanlegg eller eksisterende ledningsanlegg i offentlig grunn. 

Jeg vil varsle om en skade som er oppstått

Dersom det oppstår en skade i forbindelse med graving, må blant annet den aktuelle netteieren kontaktes umiddelbart. Les mer her om hvilke andre prosedyrer du bør foreta deg.

Jeg ønsker en oversikt over ledningseiere i min kommune

Få en oversikt over ledningseiere i landet vårt, og hvordan du kan kontakte de på enklest mulig måte.

Jeg trenger ledningsdata for planlegging

Ledningsinformasjon for deg som ikke skal grave, men som trenger en komplett oversikt over infrastrukturen i ditt planområde. 

I Ledningsportalen kan du bestille ledningsdata for planlegging, registere gravemelding for over 190 netteiere og søke om tillatelser fra over 70 kommuner på ett sted. 

Drone-photo square

Hva er en Gravemelding?

Bakken er full av kabler og rør som gir oss strøm, varme, vann og kommunikasjonsforbindelser. Ved å gjøre ting i riktig rekkefølge når du skal realisere drømmeprosjektet reduserer du risikoen for å skade infrastrukturen. En gravemelding er en forespørsel som sendes til de netteierne som har ledninger i området for å finne ut om gravearbeidene kommer i konflikt med nedgravde ledninger.

Alt på ett sted i Ledningsportalen

I Ledningsportalen kan du registrere gravemelding, bestille kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging, samt søke om ulike tillatelser fra kommunen og Statens Vegvesen. Du får full oversikt over prosjektene dine, og holder deg oppdatert på nyheter fra bransjen. 

geomatikk2017_webb-8007178
Bannerbilde med tekst - streiken er avblåst

Streiken er avblåst

Tirsdag kveld kom partene til enighet og streiken ble avblåst. Geomatikk AS vil nå gjenoppta ...

Bistand i forbindelse med arbeid nær strømførende anlegg for Linja AS

Nettselskapet Linja AS har signert avtale med oss i Geomatikk AS der vi i forbindelse ...
Bannerbilde - Streik i Geomatikk AS

Midlertidig stenging av telefon som følge av streik

Geomatikk AS innfører midlertidig nedstenging av telefonhenvendelser som følge av streiken mellom EL og IT ...

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 350 kommuner i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 70 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Uavhengig av kommunens regler, er du pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde ledninger der du skal grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen. 

Kan jeg grave uten gravemelding?

Du kan ikke grave uten en Gravemelding. Konsekvensene kan bli store dersom du ikke undersøker hvorvidt det ligger kabler i ditt graveområde. Materielle skader og personulykker kan i verste fall oppstå. I tillegg kan kritisk infrastruktur bli påvirket – og blant annet sykehus, skoler, næringsbygg kan få redusert drift. Dette kan også få store økonomiske konsekvenser for deg som eventuelt ikke har undersøkt området for kabler. Men dersom du sender inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen.

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned.  En gravemelding er å anse som en klarering av et arbeidsområde. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen kan du levere gravemelding for alle disse netteierne på ett sted, og få utført kabelpåvisning eller utlevert ledningskart fra Geomatikk.  Les mer om Gravemelding her. En Gravemelding gir deg ikke tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området. Er grunneier en kommune eller annen offentlig myndighet, må det i tillegg sendes inn en offentlig søknad.


En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og dersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Det kan hende at du også må levere søknad til kommunen selv om du bare skal grave på privat tomt, dette avhenger av praksisen i den aktuelle kommunen. Les mer om offentlige søknader her.

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hvem eier ledninger i mitt planområde?

Få oversikt over hvem som eier ledninger i din kommune, og hva slags avtale de ulike netteierne har med Geomatikk, her: Sentralt Ledningseierregister.
Netteiernes avtaler med Geomatikk avgjør hvilke tjenester som er tilgjengelig i Ledningsportalen. Det kan hende at det også finnes ledninger fra andre ukjente ledningseiere i ditt planområde, som vi i Geomatikk ikke har oversikt over. Dette kan eksempelvis være private kabler på privat tomt. Ved registrering av en gravemelding kan du som en tilleggstjeneste bestille påvisning av andre ledninger, da vil vi i Geomatikk forsøke å lytte opp disse.

 

Hvor lenge er en gravemelding gyldig?

En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført

Dette betyr at et kart eller en påvisning kun er gyldig i 30 dager. Bakgrunnen for dette er blant annet at det kan ha skjedd endringer i netteiers infrastruktur og/eller dokumentasjon i etterkant av at gravemeldingen er registrert. Skal det gjennomføres grunnarbeider etter 30 dager, må derfor gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen. Gyldighetsperioden er satt på bakgrunn av spesifikasjoner fra netteierne som Geomatikk utfører gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten på vegne av. Dersom du har spørsmål til bakgrunnen for gyldighetsperioden, må dette tas opp direkte med den aktuelle netteieren.

Gravemelding og kabelpåvisning

Offentlige søknader

Planlegging og prosjektering

Sentralt ledningseierregister

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no