Oppsummering av webinar for ledningseiere 08.06.22

Banner med tekst - oppsummering av webinar

I webinaret vi hadde for ledningseiere 08.juni var det 196 påmeldte representanter fra ulike ledningseiere rundt om i landet. Tema for webinaret var nye krav og vilkår knyttet til ledningsregistreringsforskriften §§ 6 og 7 og hvilken betydning dette har for ledningseierne.

Innledningsvis i webinaret orienterte vår Salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik litt generelt om den nye ledningsregistreringsforskriften, herunder forskriftens formål, definisjoner, virkeområde og paragrafene 4 til 9. Videre henviste Magne både til forskriftens veileder og Statens kartverks standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag (LAGS). Forskriftens §§ 4 og 5, som omhandler dokumentasjon av ledningsanlegg, utlevering av ledningsdata og påvisning, trådte i kraft 01.juli i fjor. For mer informasjon om dette kan vi anbefale å ta en kikk på webinaret vi holdt for ledningseiere i juni i fjor her.

Videre i webinaret ble det orientert om 33 % reduksjon i skadefrekvens siden 2017, til tross for økt gravevolum. Det blir uten tvil spennende å følge med på skadeutviklingen fremover etter de nye bestemmelsene trer i kraft, og vi håper selvsagt på en positiv trend også i kommende periode, etter 1.juli i år.


Hvordan følger vi i Geomatikk opp reguleringer angående frister og betaling?

Magne forsikret om at vi allerede har innført endringer for å ivareta de nye kravene som trådte i kraft 1.juli i fjor og vil også forholde oss til de nye kravene og vilkårene som ikraftsettes fra 1.juli i år.

For gravemelding og kabelpåvisning understreket Magne at det ikke vil bli noen ytterligere endringer i frister utover det som ble ikraftsatt 01.07.2021. Fristen for å utføre påvisning av ledningsanlegg er på sju virkedager etter forskriftens § 5 – lørdag regnes ikke som virkedag.

På bakgrunn av kommunikasjon med våre kunder (ledningseierne) vil vi fra 01.juli i år forholde oss til forskriftens reguleringer for både frister og betaling. Sammen med våre største ledningseierkunder har vi utarbeidet en ny betalingsmodell overfor bestillerne av tjenesten som er i tråd med den nye forskriften.

For ledningsdata for planlegging samsvarer frister i forskriften med de frister vi allerede benytter. Fristen for å utlevere dokumentasjon (kart) er på fem virkedager etter forskriftens § 5 – lørdag regnes ikke som virkedag. For betaling vil vi også her forholde oss til forskriftens reguleringer fra 01.juli i år.

For ledningsdokumentasjon har vi forholdt oss til forskrift og standard siden de nye bestemmelsene om dette trådte i kraft i juli i fjor. Vi har sertifiserte feltteknikere som leverer ledningsmåling i henhold til standarden, og vi kan også laste innmålingsdataene inn i ledningseiers nettinformasjonssystem. Mer informasjon om denne tjenesten finner du her.


Hva betyr endringene i betalingsmodell for ledningseier og for bestiller av tjenesten etter 1.juli?

I forbindelse med ikraftsettelse av forskriftens § 7, innfører en rekke ledningseiere ny betalingsmodell som vil kunne medføre gebyr for bestiller (for øvrige ledningseiere vil både kart og påvisning være gratis for bestiller). I webinaret orienterte Magne om den nye betalingsmodellen og nye vilkår for endring og avbestilling av påvisning. Alle oppgitte priser nedenfor er eks. MVA. 

Ny betalingsmodell for utlevering av kart for graving

Ved ny betalingsmodell vil kart for graving utleveres gratis til bestillere som ønsker å klarere sin egen eiendom (bestiller er Grunneier). Ledningseier vil da bli fakturert i henhold til avtale med Geomatikk. Bestillere som ønsker klarert områder utenfor egen eiendom (bestiller er ikke Grunneier), vil bli fakturert en grunnpris på kr 500 for første ledningseier og en tilleggssum på kr 150 pr. påfølgende ledningseier. I noen tilfeller vil ledningseiere tilby å utlevere kart fremfor å utføre påvisning. Dersom bestiller likevel ønsker påvisning i stedet for kart, kan Geomatikk utføre påvisning for bestillers regning i henhold til gebyrmodell for påvisning under.

Ny betalingsmodell for påvisning

Bestilles påvisning mer enn 5 virkedager frem i tid, vil påvisningen faktureres ledningseier i henhold til avtale med Geomatikk og være gratis for bestiller. Påvisning som bestilles utført innen 5 virkedager vil bli fakturert bestiller (tidspunkt for bestilling er å anse som dag 0). Her differensieres grunnprisen til bestiller basert på geografiske soner.

Tabell over prismodell for kabelpåvisning
Priser og vilkår på ledningsportalen.no vil bli oppdatert med gjeldende priser fra 1.juli for de ledningseierne som innfører ny betalingsmodell.

Kart for planlegging og prosjektering

Kart for planlegging og prosjektering vil faktureres ledningseier og være gratis for bestillere som ønsker kart for egen eiendom (bestiller er Grunneier) i formatene PDF/SOSI/GML. Ledningseier faktureres da kr. 250 for PDF og kr. 750 for SOSI/GML. Både bestiller og ledningseier vil måtte betale et ekstra gebyr dersom kart ønskes utlevert i andre formater enn disse, selv om bestiller er grunneier. Gebyret for kart i andre formater vil for bestiller være kr. 900 pr. utlevert fil, og kr. 750 pr. utlevert fil for ledningseier.

Bestillere som ønsker kart for områder utenfor egen eiendom, vil bli fakturert i henhold til dagens priser for PDF og SOSI/GML. For andre formater vil prisen for Bestiller som ikke er grunneier være kr. 2500 pr. fil.

Nye vilkår for endring og avbestilling av påvisning

Magne orienterte videre om nye vilkår og gebyrer for endring og avbestilling av kabelpåvisning, og understreket viktigheten av god planlegging fra bestiller og god feltutnyttelse hos oss i Geomatikk for å sikre at bestiller får levert påvisning til ønsket tidspunkt.

Generelt medfører endringer og avbestilling senere enn kl 12.00 virkedagen før avtalt påvisningsdato, at bestiller må betale for påvisningen. Endring- og avbestillingsgebyr er i tråd med forskriften og skal sikre god planlegging og forutsigbarhet.

Tabell over prismodell for endring og avbestilling

Priser og vilkår på ledningsportalen.no vil bli oppdatert med gjeldende priser 1.juli for de ledningseierne som innfører ny betalingsmodell.

Vi har gjort endringer i bestillingsløsningen i Ledningsportalen som gjør det enkelt for bestiller å velge dato for påvisning slik at det ikke medfører kostnad for bestiller, og enkelt for bestiller å planlegge fremdrift i sine prosjekter. Dette ble demonstrert for ledningseierne i webinaret.


Merkantile forhold

Videre ble det orientert om de merkantile forhold mellom Geomatikk og ledningseier i forhold til ny betalingsmodell. Geomatikk har sendt brev om ny betalingsmodell og endringsmelding til alle våre ledningseierkunder. De ledningseierne som ønsker å ta i bruk den nye modellen må signere endringsmeldingen innen 24.06.2022.

Krav til tilbakerapportering fra utbygger

Forskriftens § 6 stiller krav til at utbygger som utfører arbeider i grunnen og avdekker et ledningsanlegg, skal rapportere resultatet av arbeidet tilbake til ledningseieren i henhold til standard utgitt av Statens kartverk. Dersom ledningsanlegget blir flyttet eller endret, skal utbygger stedfeste og dokumentere dette. I slike tilfeller kan utbygger bestille ledningsmåling i Ledningsportalen.

Dersom ledningsanlegget ikke blir flyttet eller endret på en annen måte som har betydning for stedfestingen, skal utbyggeren dokumentere dette. I henhold til veileder til forskriften er georefererte bilder tilstrekkelig dokumentasjon på ikke flyttet/endret kabel for å ivareta tilbakerapporteringskravet.

Vi har nå utviklet en ny versjon av GeoGrav-appen som vil lanseres 01.juli. Her har vi inkludert funksjonalitet som forenkler utbyggers forpliktelser i forhold til tilbakerapportering av ikke flyttet kabel. Via en fotofunksjon i appen kan utbygger enkelt ta georefererte bilder som automatisk knyttes til ordren og som vil bli videreformidlet til aktuelle ledningseiere. Dette ble demonstrert for deltakerne i webinaret. Det er ikke knyttet rapporteringsplikt til ledningsanlegg som ikke lar seg identifisere. Ved usikkerhet knyttet til eierskapet til avdekket ledningsanlegg, vil Geomatikk kunne foreta en vurdering og videreformidle til mulig ledningseier. Bildene blir gjort tilgjengelig for ledningseier i Innsynsportalen.

Frist for tilbakerapportering er etter forskriftens § 6 tjue virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er tildekket. Slik tilbakerapportering skal skje uten krav om betaling. Dersom du som ledningseier ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår av forskriften, for eksempel på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan utbyggeren kreve vederlag for dette.

Godt engasjement

Etter Magnes presentasjon hadde vi en åpen sesjon for spørsmål og svar fra deltakerne, hvor det kom inn mange gode spørsmål og innspill som vi forsøkte å svare opp så godt som mulig. Vi ønsker å takke alle deltakerne for oppmøte og godt engasjement, og oppfordrer til å ta kontakt med oss ved ytterligere spørsmål knyttet til temaet.  Du finner også mer informasjon om forskriftens §§ 6 og 7 på vår informasjonsside her.

 

Banner med tekst og lenke til opptak av webinar