Jeg skal grave på egen eiendom

Her får du oversikt over ting du må tenke på når du skal sette i gang med graving eller annet grunnarbeid på egen eiendom.

Gravemelding_privatpersoner_nettside_

Spør før du graver!

Bakken er full av kabler og rør som gir oss strøm, varme, vann og kommunikasjonsforbindelser. Ved å gjøre ting i riktig rekkefølge når du skal realisere drømmeprosjektet, reduserer du risikoen for å skade infrastrukturen.

Du som skal grave eller utføre annet grunnarbeid er pliktig til undersøke om det finnes ledninger under bakken før du setter i gang, selv om du bare skal grave på egen eiendom. Er du uheldig å skade en kabel kan du bli stilt økonomisk ansvarlig, og er det en strømkabel kan du også risikere liv og helse. Du bør derfor alltid sende inn en gravemelding for å få påvist eventuelle kabler under bakken før du setter i gang arbeidet.

Ting å tenke på før du setter i gang med graving eller annet grunnarbeid på egen eiendom:

 1. Vær obs på hva som skjuler seg i bakken
  Send inn en gravemelding for å få sjekket om det ligger kabler der du planlegger å grave
 2. Du kan bli erstatningspliktig
  Det kan koste deg dyrt dersom du er uheldig og skader en kabel
 3. Å skade en kabel kan være livsfarlig
  Skader du en strømførende kabel kan det føre til alvorlige personskader og i verste fall være livsfarlig


I Ledningsportalen kan du registrere gravemelding for mer enn 190 netteiere omkring i Norge - på ett sted. Du vil få en oversikt over andre mulige eiere av kabler i ditt område som ikke er tilknyttet Ledningsportalen, disse er du pliktig til å ta kontakt med selv.

Hvordan registrerer jeg en gravemelding? 

Det gjør du enkelt via ledningsportalen.no. Start med å opprette en bruker her.

Utfallet av en gravemelding kan være 1 av 3, eller en kombinasjon:

 • Det finnes ikke kabler i ditt område og du får klarsignal til å sette i gang
 • Du mottar et kart du kan grave etter
 • Det kommer en felttekniker ut og markerer kablene på bakken med en sprayboks (kabelpåvisning)

NB! Husk at det er den som utfører arbeidet som skal registrere gravemeldingen. Har du leid inn en entreprenør til å gjøre jobben for deg, er det entreprenøren som skal sende inn gravemeldingen.

Hva koster det? 

Å opprette en bruker og å registrere selve gravemeldingen i Ledningsportalen er alltid gratis. Resulterer gravemeldingen i klarsignal eller grav etter kart, er dette også gratis for deg som grunneier / privatperson. Det samme gjelder som regel også dersom du trenger kabelpåvisning, så lenge denne bestilles mer enn 5 virkedager før ønsket leveringsdato. Legger du til eventuelle tilleggstjenester, vil dette alltid medføre gebyr (eksempelvis Påvisning av andre ledninger.)

NB! I noen kommuner er du også pliktig å sende inn en offentlig søknad (om gravetillatelse) til kommunen før du begynner arbeidet, selv om du bare skal grave på egen eiendom. Dette bør gjøres før du leverer en gravemelding. For mange kommuner kan du også sende inn denne søknaden via Ledningsportalen. Sjekk med kommunen hva som gjelder i din kommune.

geomatikk2017_webb-8007178

Alt på ett sted i Ledningsportalen

I Ledningsportalen kan du registrere gravemelding/bestille kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging, samt søke om ulike tillatelser fra kommunen og Statens Vegvesen - alt på ett sted. Du får full oversikt over prosjektene dine, og holder deg oppdatert på nyheter fra bransjen. 

Hva er en Gravemelding?

En gravemelding er en forespørsel som sendes til de netteierne som har ledninger i området for å finne ut om gravearbeidene kommer i konflikt med nedgravde ledninger, og om det er behov for kabelpåvisning.

Netteier

Hva er en offentlig søknad?

En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen. Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har derimot en generell gravesøknadsplikt, som betyr at du må sende en gravesøknad også ved graving på egen tomt. Gjelder arbeidet graving for vann og avløp som skal kobles til et offentlig VA-nett, må du alltid søke om tillatelse hos kommunen ved å registrere en VA-melding.

Jeg skal søke om gravetillatelse fra kommunen - Offentlig søknad

Arbeider som er i berøring med offentlig grunn, og/eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, krever tillatelse fra kommunen. Det kan hende at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn.

Jeg skal grave og trenger påvisning av kabler i mitt graveområde - Gravemelding

Unngå skader på infrastrukturen ved å innhente nøyaktig informasjon om hvor kabler og rør er gravd ned - før du setter spaden i jorden.

Jeg skal ikke grave - men trenger kun en oversikt over hvilke ledninger som finnes på min eiendom

Ledningdata for planlegging er for deg som ikke skal grave, men som trenger en oversikt over infrastrukturen i ditt planområde. 

Jeg vil varsle om en skade som er oppstått

Dersom det oppstår en skade i forbindelse med graving må den aktuelle netteieren kontaktes umiddelbart. 

Jeg ønsker å vite hvem som eier ledninger i min kommune

Få en oversikt over norske ledningseiere, og hvordan du kontakter dem på enklest mulig måte. 

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 350 kommuner i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 70 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Uavhengig av kommunens regler, er du pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde ledninger der du skal grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen. 

Kan jeg grave uten gravemelding?

Du kan ikke grave uten en Gravemelding. Konsekvensene kan bli store dersom du ikke undersøker hvorvidt det ligger kabler i ditt graveområde. Materielle skader og personulykker kan i verste fall oppstå. I tillegg kan kritisk infrastruktur bli påvirket – og blant annet sykehus, skoler, næringsbygg kan få redusert drift. Dette kan også få store økonomiske konsekvenser for deg som eventuelt ikke har undersøkt området for kabler. Men dersom du sender inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen.

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned.  En gravemelding er å anse som en klarering av et arbeidsområde. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. Geomatikk klarerer arbeidsområder på vegne av over 190 netteiere i Norge. I Ledningsportalen kan du levere gravemelding for alle disse netteierne på ett sted, og få utført kabelpåvisning eller utlevert ledningskart fra Geomatikk.  Les mer om Gravemelding her. En Gravemelding gir deg ikke tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området. Er grunneier en kommune eller annen offentlig myndighet, må det i tillegg sendes inn en offentlig søknad.


En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og dersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Det kan hende at du også må levere søknad til kommunen selv om du bare skal grave på privat tomt, dette avhenger av praksisen i den aktuelle kommunen. Les mer om offentlige søknader her.

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hvem er det som graver i mitt nærområde?

Det er etablert publikumsportaler i mange kommuner for innsyn i gravearbeider og tilhørende planer. Finn din kommune i oversikten her.

Må jeg ha tillatelse for å grave på min eiendom?

Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, som betyr at du må levere en offentlig søknad / gravesøknad også når du skal grave på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad til kommunen selv om du bare skal grave i privat grunn. Gjelder arbeidet graving for vann og avløp som skal kobles til et offentlig VA-nett, må du alltid søke om tillatelse hos kommunen ved å registrere en VA-melding.

De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn må søke kommunen om gravetillatelse.

Generelt er du selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.
Husk at du uavhengig av kommunens regler, er pliktig til å undersøke om det finnes nedgravde kabler og ledninger på tomten din før du begynner å grave. Dette kalles en Gravemelding og registreres enkelt i Ledningsportalen.

Hvor lenge er en gravemelding gyldig?

En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført

Dette betyr at et kart eller en påvisning kun er gyldig i 30 dager. Bakgrunnen for dette er blant annet at det kan ha skjedd endringer i netteiers infrastruktur og/eller dokumentasjon i etterkant av at gravemeldingen er registrert. Skal det gjennomføres grunnarbeider etter 30 dager, må derfor gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen. Gyldighetsperioden er satt på bakgrunn av spesifikasjoner fra netteierne som Geomatikk utfører gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten på vegne av. Dersom du har spørsmål til bakgrunnen for gyldighetsperioden, må dette tas opp direkte med den aktuelle netteieren.

Priser og vilkår

Om Ledningsportalen

Hjelp og support

Oversikt over netteiere

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no