Ny ledningsregistreringsforskrift §§ 6 og 7

Vi i Geomatikk har fulgt arbeidet med den nye ledningsregistreringsforskriften tett, og har løpende tilpasset våre tjenester og løsninger, slik at vi ivaretar og understøtter de nye kravene som de ulike aktørene er pålagt fra 01.07.2022. Vet du hva de nye kravene betyr for deg?

IMG_0510

Den nye ledningsregistreringsforskriften som trådte i kraft 01.07.2021 stiller krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon.

I tillegg er det satt nye frister for utlevering av kart og utførelse av påvisning, utbygger pålegges en ny plikt om tilbakerapportering og det er fastsatt nye vilkår for betaling av tjenestene. Dette har betydning både for deg som ledningseier, graveentreprenør og rådgivende ingeniør/planlegger. Disse reglene gjelder fra 01.juli 2022.

På denne siden forsøker vi å gjøre rede for hva dette betyr i praksis for deg.

 • Asset 6

  Hva betyr dette for deg som ledningseier?

 • Asset 2

  Hva betyr dette for deg som graveentreprenør?

 • Asset 4

  Hva betyr dette for deg som rådgivende ingeniør?

Opptak av webinar

I juni avholdt vi tre webinarer, ett for ledningseiere, ett for graveentreprenører og ett for rådgivende ingeniører/planleggere. Her gikk vi nærmere inn på hva de nye reglene betyr for de ulike aktørene, og hvordan vi har tilpasset våre tjenester for å hjelpe deg å imøtekomme disse kravene.

Ledningseiere

Graveentreprenører

Rådgivende ingeniører/planlggere

Hva betyr ny forskrift §§ 6 og 7 for deg som ledningseier?

Tilbakerapporteringsplikt

I henhold til forskriftens § 6 vil utbygger nå bli pålagt en tilbakerapporteringsplikt når han utfører sine arbeider. Dette betyr at dersom utbygger avdekker ledningsanlegg under graving, har han en plikt til å tilbakerapportere resultatet av dette til den aktuelle ledningseier. Denne plikten gjelder selv om anlegget som avdekkes ikke blir flyttet. Dersom anlegget flyttes, skal utbyggeren stedfeste og rapportere dette til deg som ledningseier i henhold til dokumentasjonskravene i forskriften med tilhørende standard. Kravet gjelder ikke dersom du som ledningseier påtar deg å dokumentere anlegget i samsvar med kravene i § 4 Ledningseierens plikt til å dokumentere egne ledningsanlegg. Dokumentasjonen skal forvaltes på en slik måte at de kan utveksles uten tap av grunnleggende geografisk informasjon om objektenes beliggenhet. Å utlevere stedfestede data til de som har krav på slike opplysninger er det du som ledningseier som har ansvaret for.

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen for å ivareta tilbakerapporteringskravet til ikke flyttet kabel som pålegges utbygger, og vil bistå med å få videreformidlet dette til ledningseier, slik at du som ledningseier kan oppdatere din ledningsdokumentasjon.

Fristen for tilbakerapportering er 20 virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er dekket til. Slik tilbakerapportering skal skje uten krav om betaling. Dersom du som ledningseier ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår i forskriften, som for eksempel er basert på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan utbyggeren kreve vederlag for dette.

Nye frister og ny betalingsmodell

Den nye forskriftens § 7 stiller nye krav i forhold til hvem som skal betale for tjenesten.   

Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager. Ved utlevering av kart for graving eller for planlegging og prosjektering, skal grunneier få utlevert data for sin eiendom kostnadsfritt. Dersom utbygger ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må utbygger som tidligere betale for kartene.

Den nye forskriften sier at påvisning må leveres i løpet av 7 virkedager. Lørdag regnes ifølge forskriften ikke som virkedag. Dersom partene avtaler andre frister, står partene fritt til å avtale betaling for tjenesten. En rekke ledningseiere har nå bestemt at dersom utbygger ønsker utført påvisning raskere enn 5 virkedager, så skal utbygger betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier betale for tjenesten. 

Ved påvisning kan det i tillegg kreves at bestiller betaler for tjenesten når:

 • Påvisningen skjer utenfor normal arbeidstid
 • Det gjelder gjentatt påvisning av samme ledningsanlegg innenfor fastsatt gyldighetsperiode for påvisning
 • Avbestilling skjer for sent
 • Gjennomføringen av påvisningen er blitt unødig tidkrevende eller forsinket på grunn av andre forhold som skyldes utbyggeren

Definisjoner

Utbygger er den som planlegger eller skal utføre arbeider i nærheten av et ledningsanlegg. En graveentreprenør er i mange tilfeller å anse som en utbygger.

Bestiller er betegnelse på den som foretar bestilling av en tjeneste i Ledningsportalen.

Hva betyr ny forskrift §§ 6 og 7 for deg som utbygger / graveentreprenør?

Tilbakerapporteringsplikt

I henhold til forskriftens § 6 er du som utbygger fra 01.07.2022 bli pålagt en tilbakerapporteringsplikt til ledningseier, uavhengig av om arbeidet gjelder etablering av nytt ledningsanlegg eller vedlikehold, feilsøking, reparasjon eller lignende arbeid nær ledningsanlegg. Også om arbeidene gjelder helt andre formål. Dette betyr at du som utbygger i tillegg til å registrere ny infrastruktur som legges i grunnen, også må registrere eksisterende infrastruktur som avdekkes i forbindelse med arbeidet. Slik registrering skal skje selv om eksisterende infrastruktur ikke flyttes, eller det ikke er avvik fra dagens dokumentasjon. Dette for å ajourholde dagens dokumentasjon.

Dersom ledningsanlegget blir flyttet eller endret, skal du som utbygger stedfeste og dokumentere dette etter samme krav som nyanlegg, uavhengig av eksisterende dokumentasjon på anlegget. I slike tilfeller kan du bestille ledningsmåling i Ledningsportalen.  

Dersom ledningsanlegget ikke blir flyttet eller endret på en annen måte som har betydning for stedfestingen, skal du som utbygger dokumentere dette. I henhold til veileder til forskriften er georefererte bilder tilstrekkelig dokumentasjon på ikke flyttet/endret kabel for å ivareta tilbakerapporteringskravet.

Denne rapporteringsplikten gjelder også nett som ikke lengre er i bruk. Ved tilbakerapportering skal resultatene rapporteres til ledningseier i henhold til standard.

Tilbakerapporteringsplikten gjelder kun offentlige ledningsanlegg. Det er ikke krav til tilbakerapportering for lokale ledningsanlegg som betjener færre enn 20 sluttbrukere utenfor offentlig veggrunn. Om flere forskjellige ledningsanlegg blir berørt av arbeidene som blir utført, skal det gis tilbakerapportering til hver enkelt ledningseier. Dersom du ikke vet hvilken ledningseier kablene tilhører, skal du tilbakerapportere til oss i Geomatikk slik at vi kan oppdatere ledningseierne.

Fristen for tilbakerapportering er 20 virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er dekket til. Tilbakerapportering innenfor fristen skal skje uten krav om betaling. Men dersom ledningseier ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår i forskriften, som for eksempel er basert på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan du kreve vederlag for dette.

Vi tilbyr funksjonalitet for enklere tilbakerapportering av ikke flyttet kabel

Vi i Geomatikk ønsker å forenkle denne oppgaven for deg som graveentreprenør, og har dermed tilpasset tjenestene våre til de nye kravene. Ny versjon av GeoGrav-appen tilbyr funksjonalitet som ivaretar dine krav til tilbakerapportering av ikke flyttet kabel. Appen vil bidra til å forenkle prosessen ved graving nær kritisk infrastruktur. Ny funksjonalitet for bildetaking kan brukes til tilbakerapportering til ledningseier og som vedlegg til Ferdigmelding til kommunen.

Nye frister og ny betalingsmodell

I forskriften er det satt frister for utlevering av ledningsinformasjon.

Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager og påvisning skal skje innen 7 virkedager. Lørdag regnes ifølge forskriften ikke som virkedag. Forskriftens § 7 gir også nye vilkår for betaling for tjenestene. Utgangspunktet er at påvisning skal være gratis for utbygger og at kartdata skal være gratis for grunneier. Forskriften sier imidlertid at dersom en tjeneste leveres raskere enn de gitte fristene, står partene fritt til å avtale et gebyr for utførelse av tjenestene. En rekke ledningseiere innfører derfor nå en ny betalingsmodell.

Ved utlevering av kart vil grunneier ha krav på å få utlevert kartdata for sin eiendom gratis. Dersom utbygger/bestiller ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må utbygger/bestiller betale for kartene.

For påvisning har en rekke ledningseiere nå bestemt at dersom utbygger/bestiller ønsker påvisning raskere enn 5 virkedager, så må utbygger/bestiller betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier betale for tjenesten. Ved bestilling i Ledningsportalen vil det klart fremgå om ønsket påvisningsdato vil kunne medføre betaling for deg eller ikke.

Hva betyr forskrift §§ 6 og 7 for deg som rådgivende ingeniør/planlegger?

Nye frister og ny betalingsmodell

I tillegg til nye krav om hva som skal utleveres av ledningsinformasjon, er det fra 01.juli i år satt frister for utlevering av ledningsinformasjon. Utlevering av kart skal skje innen 5 virkedager.

Betalingsmodell grunneier: Er du grunneier for hele området det etterspørres kart for, har du krav på å få utlevert ledningsdata for din eiendom gratis i PDF/SOSI/GML-format. Dersom du ønsker å få levert ut ledningsdata på andre formater eller raskere enn 24 timer, så må du betale et gebyr for dette. Dette vil klart fremgå ved bestilling i Ledningsportalen.

Betalingsmodell ikke grunneier: Dersom du ikke er grunneier for hele området det etterspørres kart for, må du som tidligere betale for å få utlevert kart. Ønsker du kartdata raskere enn 24 timer, må du i tillegg betale et hastegebyr. Dette vil klart fremgå ved bestilling i Ledningsportalen.

Bestille påvisning

Bestilling i Ledningsportalen

1.juli 2022 ble det lansert en ny versjon av bestillingsportalen som er tilpasset krav og vilkår i ledningsregistreringsforskriften. Ved bestilling av påvisning velger du som bestiller ønsket dato. De grønne feltene viser påvisning som kan medføre gebyr, de hvite feltene viser gratis påvisning og de grå feltene kan ikke velges. Velger du prioritert påvisning innen 5 virkedager, har en rekke ledningseiere bestemt at du må betale for tjenesten.

Har du spørsmål?

Når må jeg betale for å få utført kabelpåvisning?

En rekke ledningseiere har bestemt at utbygger må betale for kabelpåvisning dersom han ønsker dette utført raskere enn 5 virkedager. Det vil klart fremgå i Ledningsportalen om ønsket dato for påvisning vil kunne medfører betaling eller ikke. I tillegg vil noen ledningseiere i større grad enn tidligere sende ut kart isteden for å foreta påvisning. Dersom du som utbygger/graveentreprenør likevel ønsker at det skal foretas påvisning, kan du bestille dette som en tilleggstjeneste mot betaling. Les mer om priser og vilkår for gravemelding og kabelpåvisning.

Må jeg betale for å få utlevert ledningsdata for planlegging?

Dersom du er grunneier for hele området det etterspørres kart for, har du krav på å få utlevert ledningsdata for din egen eiendom gratis PDF/SOSI/GML-format. Dersom du ønsker å få levert ut ledningsdata på andre formater eller raskere enn 24 timer, så må du betale et gebyr for dette.

Hvis du ikke er grunneier for hele området, må du som tidligere betale for å få utlevert ledningsdata. Ønsker du kartet utlevert raskere enn 24 timer, må du i tillegg betale et hastegebyr for dette. Les mer om priser og vilkår for ledningsdata for planlegging.

Hvordan skal jeg som utbygger oppfylle kravet til tilbakerapportering?

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som gjør at du enkelt kan rapportere tilbake avdekkede ledningsnett som ikke flyttes. Dette gjøres ved hjelp av georefererte bilder som tas og sendes direkte fra appen. Dokumentasjonen blir automatisk knyttet til aktuelle ordre og tilgjengeliggjøres for ledningseier. Du kan også bestille ledningsmåling i Ledningsportalen for dokumentasjon av ledningsnett som er flyttet til ledningseier.

Hvordan vil jeg som ledningseier motta tilbakerapportering fra utbygger?

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som gjør det enkelt å tilbakerapportere ikke flyttet kabel til ledningseier. Geomatikk vil videreformidle dette til de kundene vi utfører tjenesten for og du som ledningseier vil motta dokumentasjonen i Innsynsportalen. Vi tilbyr også ledningsmåling for stedfesting og dokumentasjon av flyttet/endret infrastruktur og vil videreformidle innmålingsdata til deg som ledningseier.

Instruksjonsvideoer

Hvordan registrere en
gravehenvendelse i Ledningsportalen?

Hvordan tilbakerapportere
ikke flyttet kabel i GeoGrav?

Artikler om ledningsregistreringforskriften

Banner med tekst - oppsummering av webinar

Oppsummering av webinar for ledningseiere 08.06.22

23 juni 2022

I webinaret vi hadde for ledningseiere 08.juni var det 196 påmeldte representanter fra ulike ledningseiere rundt om i landet. Tema…

Les mer
Bilde av anleggsplass - åpen grøft og gravemaskin

Hva betyr ledningsregistreringsforskriften §§ 6 og 7 for deg?

18 mai 2022

01.juli i fjor trådte den nye ledningsregistreringsforskriften til Plan- og bygningsloven §2-3 i kraft. Plan- og bygningsloven § 2-3 krever…

Les mer
Felttekniker med antenne i åpen grøft - ledningsmåling. Logo Agder Energi

Agder Energi Nett ruster seg for den nye ledningsregistreringsforskriften

1 juli 2021

Den nye ledningsregistreringsforskriften som trer i kraft fra 01.juli i år, stiller nye krav til netteiere. Vi har tatt en…

Les mer

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no